Pressmeddelande 7.12.2016

IMF:s landrapport: Finlands finansiella system stabilt, ökade krav på tillsynsintensiteten

Enligt en färsk landrapport av Internationella valutafonden (IMF) är det finansiella systemet i Finland fortsatt kapitalstarkt och lönsamt trots den långt utdragna recessionen. Enligt stresstesterna klarar bankerna väl av hot mot kapitaltäckningen, men de är exponerade för likviditetsrisker.

IMF framhåller också hushållens ökade skuldsättning i det svaga ekonomiska läget. Hushållens sårbarhet ökar, om det ekonomiska läget fortsätter att försvagas eller om räntorna stiger. De starka banden mellan de finansiella systemen i de nordiska länderna utgör också en risk, om det uppstår allvarliga problem inom finanssektorn i ett annat nordiskt land.

Inom försäkringssektorn utgör en eventuell fortsatt låg räntenivå en särskild utmaning.

IMF uppmanar finländska myndigheter att säkerställa att bankerna sörjer för tillräckliga kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar. För att säkerställa kapitaltäckningsläget bör en lägsta riskvikt fastställas för bostadslån. I fråga om likviditeten nämns behovet att sörja för tillräcklig likviditet med tanke på störningar på marknaden. IMF fäster uppmärksamhet vid det höga beloppet av bland annat utländsk marknadsfinansiering eller marknadsfinansiering i utländsk valuta och korsägda säkerställda obligationer.

IMF nämner bank-, försäkrings- och fondtillsynen samt makrotillsynen som exempel på verksamheter som har blivit intensivare och mer detaljerade och arbetskrävande. Enligt IMF bör Finansinspektionen få utökade befogenheter särskilt inom makrotillsynen.

I fråga om Nordeas planerade filialisering betonar IMF särskilt tillsynen av systemviktiga filialer och uppmanar tillsynsmyndigheterna att öka sitt tillsynssamarbete. IMF noterar även problemet med otillräcklig EU-lagstiftning i en situation där en betydande filial innehar en stor marknadsandel.

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, biträdande direktör

Begäran om intervju

Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154

Bilagor