Lehdistötiedote 25.11.2016

Finanssivalvonta määrännyt Investors House Oyj:lle 35 000 euron seuraamusmaksun

Finanssivalvonta on määrännyt Investors House Oyj:lle 35 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö on vuosina 2013–2016 rikkonut useita liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta ja säänneltyjen tietojen julkistamista koskevia arvopaperimarkkinalain säännöksiä, sen nojalla annettuja Finanssivalvonnan määräyksiä sekä muita säännöksiä.

​Investors House Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla. Yhtiö on syyskuussa 2013 laiminlyönyt noudattaa arvopaperimarkkinalaissa säädettyä jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta jättämällä ilman aiheetonta viivytystä julkistamatta yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö on jättänyt antamatta tulosvaroituksen, kun sille on käynyt todennäköiseksi, etteivät tilikaudelle annetut tulevaisuudennäkymät vuokraustoiminnan tuloksen osalta tule toteutumaan.

Lisäksi yhtiö on helmikuussa 2014 ja 2016 jättänyt julkistamatta erikseen pörssitiedotteella tulevaisuudennäkymät, tiedot tuloskehityksestä ja osinkoesityksen. Näiden osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavien seikkojen julkistaminen pörssitiedotteen liitteenä olleessa raportissa ei ollut riittävää. Yhtiö on maaliskuussa 2016 jättänyt noudattamatta myös muita säänneltyjen tietojen julkistamiseen liittyviä säännöksiä.

Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten tavoitteena on varmistaa, että sijoittajilla on käytössään riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Säänneltyjen tietojen julkistamiseen liittyvien menettelytapojen tarkoituksena on varmistaa, että sijoittajilla on nopea, yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedon saantiin.

Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä tekijän taloudellinen asema. Seuraamusmaksu saa olla enintään kymmenen prosenttia laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2012 liikevaihdon mukaan määritellyn seuraamusmaksun enimmäismäärä olisi ollut hieman yli 55 000 euroa. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 22.11.2016 annetusta päätöksestä markkinaoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös