Lehdistötiedote 13.6.2016

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus FIT Biotech Oy:lle

Finanssivalvonta on antanut FIT Biotech Oy:lle julkisen varoituksen, koska se on laiminlyönyt noudattaa arvopaperimarkkinalaissa säädettyä esitteen julkaisemisvelvollisuutta.

​FIT Biotech Oy tarjosi 24.9.–19.12.2014 toteuttamassaan osakeannissa yleisölle ilman esitettä osakkeitaan yhteenlasketulta vastikkeeltaan 3 966 000 eurolla. Osakeantiin ei soveltunut mikään arvopaperimarkkinalain mukainen esitteen julkaisematta jättämisen mahdollistava poikkeussäännös.

Yleisölle arvopapereita tarjoavan on julkaistava arvopapereita koskeva esite ennen tarjouksen voimaantuloa ja pidettävä se yleisön saatavilla tarjouksen voimassaoloajan. Esitteessä on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 7.6.2016 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf; 10 sivua)

Katso myös