Pressmeddelande 30.7.2016

EBAs stresstest: kapitaltäckningen för de största bankerna i Finland fortsatt god också i ett stresscenario

Kapitaltäckningen för OP Gruppen låg kvar på en god nivå också i ett negativt makroekonomiskt scenario. Primärkapitalet (Common Equity Tier 1) i förhållande till riskvägda tillgångar enligt kapitaltäckningsanalysen var i stresscenariot 14,9 % vid slutet av 2018, vilket ligger över genomsnittet för övriga deltagande banker. Jämfört med utgångsläget (19,5%) minskade kapitaltäckningen för OP Gruppen mer än genomsnittet i stresscenariot.

I stresstestet analyserades Nordea och Danske Bank på koncernnivå och också de visade upp en fortsatt god kapitaltäckning i testet. Vid slutet av stresscenariot var primärkapitalrelationen (Common Equity Tier 1) för Nordea 14,1 % och för Danske Bank 14,0 %.

OP Gruppen deltog i Europeiska bankmyndighetens (EBAs) stresstester 2016. Nordea Bank Finland Abp, som hör till Nordeakoncernen, och Danske Bank Abp, som hör till Danske Bank-koncernen, deltog i testet via sina moderbolag.

Stresstestet analyserade kapitaltäckningsutvecklingen för banker fram till slutet av 2018 mot två scenarier: ett basscenario och ett stresscenario som speglar en svag makroekonomisk utveckling.

I stresstestet deltog sammanlagt 51 banker från 15 EU- och EES-länder. Med OP Gruppen avses här den sammanslutning av inlåningsbanker som OP Andelslag är centralinstitut för.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47.

Se också