Pressmeddelande 6.7.2015

Makrotillsynsbeslut: Finlands systemviktiga banker har identifierats och buffertkrav har fastställts för dem

​Finansinspektionens direktion har i dag identifierat Nordea Bank Finland Abp, OP Gruppen, Danske Bank Abp och Kommunfinans Abp som systemviktiga institut för det finansiella systemet i Finland. Direktionen har fastställt buffertkrav för dessa banker, som ska uppfyllas med kärnprimärkapital (Common Equity Tier 1). Det nya kravet ska uppfyllas från och med den 7 januari 2016.

Finansmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. De största kreditinstitutens marknadsandelar är betydande inom inlåning, kreditgivning och betalningsrörelsetjänster. Enligt kreditinstitutslagen och Europeiska bankmyndighetens riktlinjer gör dessa kreditinstituts centrala ställning inom det finansiella systemet dem till systemviktiga institut.

− Det är skäl att ställa buffertkraven så att de säkrar de stora i Finland verksamma bankernas risktolerans och finansmarknadens ostörda verksamhet, konstaterar direktionens ordförande Pentti Hakkarainen. – Efter dessa tilläggskrav närmar sig den totala nivån på kapitalkraven de nordiska länderna och flera andra europeiska länder och de bidrar således till att förenhetliga bankernas konkurrensposition.

Den finländska banksektorn kapitaltäckning är nu högre än kravnivån, men de nu ställda buffertkraven medför inget behov att skaffa tilläggskapital för de kreditinstitut som definierats som systemviktiga institut.

Buffertkraven (s.k. O-SII-buffertar) för de enskilda kreditinstituten  
Nordea Bank Finland Abp ​2,0 %
OP Gruppen   ​2,0 %
Danske Bank Abp ​0,5 %
Kommunfinans Abp ​0,5 %

Kreditinstitutslagen förutsätter att Finansinspektionen identifierar systemviktiga institut (s.k. O-SII) i Finland och fastställer buffertkrav för dem. Kraven träder enligt lagen i kraft i början på år 2016. O-SII kraven beträffande enskilda kreditinstitut träder i kraft 6 månader efter Finansinspektionens beslut.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört med Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Alla instanser var eniga om beslutet. I enlighet med reglerna om den gemensamma banktillsynen i euroområdet fick Europeiska centralbanken ett meddelande om beslutet, som vid förhandskonsultation enligt SSM-förordningen inte motsatte sig det föreslagna beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 2002
  • Jyri Helenius, avdelningschef, telefon 010 831 5312 (identifiering av O-SII-institut)

Bilagor

Se också