Lehdistötiedote 6.7.2015

Makrovakauspäätös: Suomen systeemisesti merkittävät pankit määritetty ja niille asetettu lisäpääomavaatimukset

Finanssivalvonnan johtokunta on tänään määrittänyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP Ryhmän, Danske Bank Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta systeemisesti merkittäviksi luottolaitoksiksi. Johtokunta on asettanut näille pankeille lisäpääomavaatimuksen, joka pitää täyttää ydinpääomalla (Common Equity Tier 1). Uusi vaatimus on täytettävä 7.1.2016 alkaen.

Suomen rahoitusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Suurimpien luottolaitosten markkinaosuudet ovat huomattavat talletuksissa, luotonannossa ja maksuliikepalveluissa. Luottolaitoslain ja Euroopan pankkiviranomaisen ohjeistuksen mukaan kyseisten luottolaitosten keskeinen asema rahoitusjärjestelmässä tekee niistä systeemisesti merkittäviä.

− Lisäpääomavaatimukset on syytä asettaa siten, että ne ovat omiaan varmistamaan suurten Suomessa toimivien pankkien riskinsietokykyä ja rahoitusmarkkinoiden häiriötöntä toimintaa, johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen toteaa. – Näiden lisävaatimusten jälkeen pääomavaatimusten kokonaistaso lähenee Pohjoismaita ja useita muita Euroopan maita ja näin osaltaan yhdenmukaistaa pankkien kilpailuasemaa.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on korkeampi kuin nyt asetettu vaatimustaso, eivätkä nyt asetetut lisäpääomavaatimukset aiheuta systeemisiksi määritetyille luottolaitoksille tarvetta hankkia lisäpääomaa.

Lisäpääomavaatimukset (ns. O-SII-puskurit) luottolaitoksittain ​
Nordea Pankki Suomi Oyj 2,0 %
OP Ryhmä 2,0 %
Danske Bank Oyj 0,5 %
Kuntarahoitus Oyj 0,5 %


Luottolaitoslaki edellyttää, että Finanssivalvonta määrittää Suomen systeemisesti merkittävät luottolaitokset (ns. O-SII) ja niille asetettavat lisäpääomavaatimukset. Vaatimukset tulevat lain mukaan voimaan vuoden 2016 alusta. Yksittäisiä luottolaitoksia koskevat O-SII-vaatimukset tulevat voimaan kuuden kuukauden kuluttua Finanssivalvonnan päätöksestä.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaikki tahot olivat päätöksestä yksimielisiä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä ilmoitettiin Euroopan keskuspankille, joka SSM-asetuksen mukaisessa etukäteiskonsultoinnissa ei vastustanut esitettyä päätöstä.

Lisätietoja antaa

  • Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312 (O-SII-luottolaitosten määrittely)

Liitteet

Katso myös