Pressmeddelande 30.6.2015

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna

Finansinspektionens direktion har i dag beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och inte heller genomföra andra åtstramningar av makrotillsynspolitiken som påverkar kreditkonjunkturerna.

− Enlig en helhetsprövning är kreditmarknaden inte överhettad, så det ansågs inte ändamålsenligt att införa något kontracykliskt buffertkrav eller andra makrotillsynsverktyg som dämpar kreditkonjunkturerna, säger direktionens ordförande Pentti Hakkarainen.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Alla instanser var eniga om beslutet. I enlighet med reglerna om den gemensamma banktillsynen i euroområdet fick Europeiska centralbanken ett meddelande om beslutet. I denna förhands konsultation motsatte sig centralbanken inte det föreslagna beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 2002.

Bilaga

Direktionens beslut

Se också