Pressmeddelande 29.9.2015

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna

Finansinspektionen har i dag beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och inte heller genomföra andra makrotillsynspolitiska åtstramningar som påverkar kreditkonjunkturerna.

Beslutet grundade sig på en helhetsprövning, enligt vilken kreditmarknaden inte är överhettad, och därför ansågs det inte ändamålsenligt att införa något kontracykliskt buffertkrav eller andra makrotillsynsverktyg med dämpande effekt på kreditkonjunkturerna.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Alla instanser var eniga om beslutet. I enlighet med reglerna om den gemensamma banktillsynen i euroområdet fick Europeiska centralbanken ett meddelande om beslutet. I denna förhandskonsultation motsatte sig centralbanken inte det föreslagna beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också