Pressmeddelande 22.12.2015

Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna, men inleder förberedelser för att höja riskvikterna för bostadslån

Finansinspektionens direktion har beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och inte heller genomföra andra makrotillsynspolitiska åtstramningar som påverkar kreditkonjunkturerna. Enligt en helhetsbedömning finns det inte tillräckliga grunder för detta.

– Hushållens skuldsättning har fortsatt att öka trots det svaga konjunkturläget, säger direktionens ordförande Pentti Hakkarainen. – Det bygger upp systemrisker, för vilka beredskap måste skapas genom att inleda förberedelser för att höja riskvikterna för bostadslån i kapitaltäckningsanalysen.

I en potentiell stressituation skulle problemen inom den skuldsatta hushållssektorn inte enbart orsaka direkta kreditförluster utan också få indirekta effekter via konsumtionsbeteendet. På grund av kopplingarna mellan den finansiella sektorn och realekonomin kan effekterna utvidgas till systemrisker.

Finansinspektionens direktion fattade sitt beslut på framställning av Finansinspektionens direktör efter att ha hört Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Alla instanser var eniga om beslutet. I enlighet med reglerna om den gemensamma banktillsynen i euroområdet fick Europeiska centralbanken ett meddelande om beslutet. I denna förhandskonsultation motsatte sig centralbanken inte det föreslagna beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av​

Pentti Hakkarainen, ordförande för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02

Bilagor

Se också