Pressmeddelande 13.3.2015

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2014: Finanssektorn bör vara beredd för en försämring i omvärlden

Fastän situationen för närvarande verkar vara relativt stabil, bör finanssektorn fortfarande vara beredd för en försämring i omvärlden.

– De europeiska tillsynsmyndigheterna har förutsatt att banker och försäkringsbolag har tillräckliga kapitalbuffertar och uppmanat dem att följa en försiktig utdelningspolicy, påminner direktör Anneli Tuominen i Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2014.

Makrotillsynsverktyg för Finansinspektionen

Vid början av 2015 fick Finansinspektionen behörighet att skärpa bankernas kapitalkrav, speciellt om kreditgivningen stiger till en nivå som är ohållbar i förhållande till den ekonomiska tillväxten.

– De nationella myndigheterna saknade tidigare verktyg för att i tid ingripa i en alltför stor tillväxt på kreditmarknaden i landet. Det ansågs därför viktigt att genom direktiv föreskriva om användningen av makrotillsynsverktyg. Vidare fattades beslut om att i euroområdet ge ECB möjlighet att skärpa de buffertkrav som föreslås av de nationella tillsynsmyndigheterna, förklarar direktör Tuominen. 

– Den gemensamma banktillsynen, som inledde sitt arbete i november, har ökat de nationella tillsynsmyndigheternas förståelse för riskerna inom banksektorn i hela euroområdet samt lett till en enhetligare tillsynspraxis i euroområdet och strängare disciplin inom banksektorn och banktillsynen, konstaterar direktör Tuominen.

Direktionens berättelse till bankfullmäktige

Finansinspektionens direktion har den 12 mars lämnat en berättelse till bankfullmäktige om målen för FI:s verksamhet och om måluppfyllelsen. Bankfullmäktige ger vanligen sitt svar på berättelsen inom några månader. FI:s verksamhet leds av en direktion. Bankfullmäktige å sin sida övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Verksamhetsberättelse 2014: direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00.
  • Finansinspektionens direktions berättelse till bankfullmäktige 2014: ledande jurist Pirjo Kyyrönen, telefon 010 831 52 80

Läs berättelsen: