Lehdistötiedote 1.6.2015

Finanssivalvonta määrännyt Cevian Capital II Master Fund L.P:lle rikemaksun liputusilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 7 000 euron rikemaksun Cevian Capital II Master Fund L.P:lle liputusvelvollisuutta koskevien arvopaperimarkkinalain (746/2012) säännöksien laiminlyönnistä. Cevian Capital II Master Fund L.P. ei ole noudattanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa, sillä sen liputusilmoitus viivästyi 19 kaupankäyntipäivällä.

Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan, jonka osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla,omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat myös vaikuttaa kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n mukaan rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enintään 100 000 euroa. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Cevian Capital II Master Fund L.P:llä on oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 8 sivua)

Katso myös