Pressmeddelande 28.9.2015

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2015: Läget i finanssektorn är sunt, bankernas intäktsstruktur är allt mer riskexponerad

Siffrorna för slutet av juni, som idag publicerades av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna har en stark kapitaltäckning och solvens.

Banksektorns rörelseresultat förbättrades. Det bör emellertid observeras att räntenettots relativa andel av bankernas inkomstbildning har minskat och bankernas beroende av andra inkomstkällor i motsvarande grad har ökat, säger direktör Anneli Tuominen. – Dessa övriga inkomstposter är mer känsligare för förändringar i marknadsläget. Vi beaktar detta också i vårt tillsynsarbete. 

Solvens II-regelverket, som träder i kraft vid ingången av nästa år, och den låga räntenivån är en krävande kombination för liv- och skadeförsäkringsbolagen. Bolagen bör beakta den nya regleringens inverkan samtidigt som de genom sin investeringsverksamhet måste tjäna in en tillräcklig avkastning för att täcka sina avkastningslöften till försäkringstagarna.

Banksektorns kapitaltäckning var stark

Banksektorns lönsamhet förbättrades närmast tack vare en ökad handel och större intäkter av investeringsverksamheten. En förmånlig kapitalanskaffning bidrog till att hålla räntekostnaderna på en låg nivå. Andelen oreglerade fordringar är fortsättningsvis på en låg nivå.

Banksektorns totala kapitalrelation den 30 juni 2015 var 19,0 % (31.12.2014: 17,3 %) och kärnprimärkapitalrelationen (Common Equity Tier 1) 17,5 % (31.12.2014: 15,8 %) De förbättrade kapitaltäckningssiffrorna har i huvudsak grundat sig på ny egen kapitalanskaffning, ökade vinstmedel och minskade riskvikter. Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomeraten var vid slutet av juni 1,9 (31.12.2014: 2,0).

Stark risktäckningskapacitet inom arbetspensionssektorn

Arbetspensionsförsäkringsbolagens genomsnittliga solvensnivå var i slutet av juni 32,0 % (31.12.2014: 29,8 %). Arbetspensionsanstalternas solvensnivå steg från året innan. Kursnedgången på aktiemarknaden i slutet av våren och framför allt i slutet av sommaren syntes klart i solvenssiffrorna. Kalkylmässigt skulle alla aktörer klara en aktiekursnedgång på över 35 procent på basis av siffrorna i juni.

Den riskbaserade solvensställningen ökade något och var för hela sektorn 2,3 (31.12.2014: 2,1). Bolagens solvensgräns var nästan oförändrad och var 14,3 % (31.12.2014: 14,4 %)

Liv- och skadeförsäkringssektorernas solvens var nästan oförändrad

Livförsäkringssektorns riskbaserade solvensställning stärktes ytterligare och var 4,3 (31.12.2014:  3,9). Andelen fondanknutna produkter ökade ytterligare, vilket har överfört investeringsriskerna på försäkringstagarna.

Skadeförsäkringssektorns riskbaserade solvensställning försvagades något och var 2,6 (31.12.2014: 2,7). Premieinkomstens tillväxttakt minskade till nästan hälften jämfört med året innan.

Närmare upplysningar ger

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300
  • Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247
  • Jyri Helenius, avdelningschef, telefon 010 831 5312

Bilagor