Lehdistötiedote 28.9.2015

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2015: Suomen finanssisektorin tila hyvä, pankkien tuottorakenne entistä riskialttiimpi

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on vahva.

Pankkisektorin liiketulos parani. On kuitenkin huomattava, että korkokatteen suhteellinen osuus pankkien tulonmuodostuksesta on pienentynyt ja pankkien riippuvuus muista tulonlähteistä on vastaavasti kasvanut, johtaja Anneli Tuominen sanoo. – Nämä muut tuottoerät ovat herkempiä markkinatilanteen muutoksille. Otamme tämän huomioon myös valvontatyössämme.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva Solvenssi II -sääntely ja matala korkotaso on henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille haastava yhdistelmä. Yhtiöiden tulee ottaa huomioon uuden sääntelyn vaikutukset ja samanaikaisesti niiden pitää ansaita sijoitustoiminnallaan riittävä tuotto kattamaan vakuutuksenottajille annetut tuottolupaukset.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Pankkisektorin kannattavuus parani lähinnä kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan tuottojen kasvun ansiosta. Edullinen varainhankinta piti korkokulut alhaalla. Järjestämättömät saamiset ovat edelleen alhaisella tasolla.

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde 30.6.2015 oli 19,0 % (31.12.2014: 17,3 %) ja ydinvakavaraisuussuhde (Common Equity Tier 1) 17,5 % (31.12.2014: 15,8 %). Vakavaraisuussuhdelukujen paraneminen on pääosin perustunut uuden oman pääoman hankintaan, kertyneisiin voittovaroihin ja riskipainojen pienenemiseen. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun lopussa 1,9 (31.12.2014: 2,0).

Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva

Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 32,0 % (31.12.2014: 29,8 %). Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste nousi edellisvuodesta. Osakemarkkinoiden kurssilasku loppukeväästä ja etenkin loppukesästä näkyi vakavaraisuusluvuissa selvästi. Laskennallisesti kaikki toimijat selviäisivät kesäkuun lukujen perusteella yli 35 %:n osakekurssien laskusta.

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi hieman ja oli koko sektorin osalta 2,3 (31.12.2014: 2,1). Yhtiöiden vakavaraisuusraja pysyi lähes ennallaan ja oli 14,3 % (31.12.2014: 14,4 %).

Henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuudet liki ennallaan

Henkivakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui edelleen ja se oli 4,3 (31.12.2014: 3,9). Sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kasvoi edelleen, mikä on siirtänyt sijoitusriskejä vakuutuksenottajille.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema heikkeni hieman ja oli 2,6 (31.12.2014: 2,7). Maksutulon kasvu hidastui lähes puoleen edellisvuoteen verrattuna.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312

Liitteet