Pressmeddelande 9.6.2015

FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision 2015: Det är viktigt att diversifiera finansieringskanalerna även i Finland

​Syftet med EU:s initiativ om en kapitalmarknadsunion är att öppna alternativa finansieringskanaler och -källor för företag. I Europa har företagsfinansieringen traditionellt främst kommit från bankerna. Nackdelarna med detta system accentuerades under finanskrisen framför allt i krisländerna, då banksektorns utlåningskapacitet kraschade.

– Den finska banksektorn är koncentrerad och har en central roll i förmedlingen av finansiering. Även Finland skulle dra nytta av ett mångsidigare urval finansieringskanaler, säger direktör Anneli Tuominen på Finansinspektionens årliga konferens om regleringen och tillsynen inom finanssektorn. – Utlåningen till företag har ökat i jämn takt i Finland. Små och växande företags möjligheter att få lån begränsas dock av bristen på dugliga säkerheter och alternativa finansieringskanaler såsom finansiering med eget kapital, fortsätter Tuominen.

– Små och växande företags anskaffande av kapital borde underlättas genom att till exempel lätta på prospektkraven, konstatera Tuominen. – Även tillgången till investerarinformation borde förbättras genom att till exempel utveckla elektroniska informationskällor och främja tillgängligheten av kreditvärdighetsbedömningar (credit scoring) och investeringsanalyser. Från investerarnas synvinkel ökar kapitalmarknadsunionen konkurrensen mellan tjänsteleverantörer och investerarnas valmöjligheter.

– En välfungerande kapitalmarknadsunion förutsätter förtroende för finanssektorn. Tjänsteleverantörer måste genom sin egen verksamhet bidra till att förtroendet återställs, påpekar Anneli Tuominen. Förtroendet för gränsöverskridande verksamhet förutsätter å sin sida närmare samarbete mellan tillsynsmyndigheter.

–  När alternativa finansieringskanaler utvecklas, är det viktigt att se till att de är tillräckligt transparenta.  Vi vill inte skapa nya riskkoncentrationer utanför banksystemet, konstaterar Tuominen.

Bilaga

Opening remarks by Anneli Tuominen

Förfrågningar om intervjuer med Anneli Tuominen

Terhi Lambert-Karjalainen, telefon 050 351 9574

Vilken kapitalmarknadsunion?

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lanserade i juli 2014 idén om en kapitalmarknadsunion (Capital Markets Union, CMU), vars syfte är att effektivera kapitalmarknadens funktion och erbjuda företagen mångsidigare marknadsbaserade finansieringsmöjligheter. Detta kunde bland annat åstadkommas genom att göra reglerna och praxis på de olika marknaderna enhetligare, vilket skulle sänka kostnaderna för kapital och minska europiska företags beroende av bankfinansiering.
 
Icke-professionella investerare har en högre tröskel att investera i aktier och skuldinstrument utanför det egna landet. Enhetligt investerarskydd skulle öka intresset för att investera över gränser. Ifall CMU blir verklighet, ökar den utbudet av investeringsprodukter och konkurrensen inom tillhandahållandet av investeringstjänster.
 
Yttrandeperioden om kommissionens grönbok avslutades den 13 maj. Kommissionen ordnade ett offentligt samråd i Bryssel den 8 juni.  
 
CMU är en del av EU:s investeringsplan, vars syfte är att under åren 2015–2017 rikta offentliga och privata investeringar på minst 315 miljarder euro till realekonomin.