Pressmeddelande 16.3.2015

Det första makrotillsynsbeslutet: Finansinspektionen ställer inga strängare krav för bankerna

Finansinspektionens direktion har i dag fattat sitt första beslut om makrotillsynsverktyg. Direktionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och genomför inte heller andra åtstramningar av makrotillsynspolitiken.

– Införandet av makrotillsynsverktyg och den samlade bedömning som de förutsätter utgör ett nytt viktigt tillskott i myndigheternas verktygslåda. I det rådande konjunkturläget behöver dock inget kontracykliskt buffertkrav ställas och inte heller andra åtstramningar av makrotillsynspolitiken genomföras, konstaterar direktionens ordförande Pentti Hakkarainen.

Finansinspektionens direktion fattade makrotillsynsbeslutet på framställning av Finansinspektionens direktör efter samråd med Finlands Bank, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Alla instanserna var eniga om beslutet. I enlighet med reglerna om den gemensamma tillsynsmekanismen fick Europeiska centralbanken ett meddelande före det slutliga beslutet och den motsatte sig inte beslutet. Beslutet fattas kvartalsvis.

I kreditinstitutslagen och finansministeriets förordning beskrivs hur det kontracykliska buffertkravet ska fastställas. Det viktigaste måttet med tanke på det kontracykliska buffertkravet är trendavvikelsen i förhållandet mellan kreditstocken och BNP. En rent mekanisk tillämpning av detta mått skulle ha resulterat i ett kontracykliskt buffertkrav på 0,75 %.

De övriga riskmåtten med relevans för beslutet signalerar dock inte någon ökning av makrotillsynsriskerna som hotar stabiliteten och det finns därmed ingen anledning att ställa ett kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Kompletterande riskmått är

  • ökningstakten i utlåningen
  • bostadsprisutvecklingen
  • hushållens skuldsättningen makroekonomiska utvecklingen och bytesbalansutvecklingen
  • riskerna i samband med kreditinstitutens verksamhet
  • prissättningen av risker i utlåningen eller på värdepappersmarknaden.

En samlad bedömning av riskmåtten visar att kreditkonjunkturen är dämpad och att det inte finns något behov att stävja den. Trendavvikelsen i förhållandet mellan kreditstocken och BNP förutspås minska i år och nästa år.

Närmare upplysningar lämnas av

Pentti Hakkarainen, ordföranden för Finansinspektionens direktion, telefon 010 831 20 02.

Bilagor

Se också