Pressmeddelande 14.11.2015

ECB:s samlade bedömning av 9 banker klar, ECB tar över tillsynen av Kommunfinans Abp

Europeiska centralbanken har i dag gett ut resultaten av den samlade bedömningen. Den samlade bedömningen 2015 bestod av en översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR, Asset Quality Review) och ett stresstest. Den samlade bedömningen omfattade 9 banker, inklusive Kommunfinans Abp från Finland.

Kravet för den samlade bedömningen var att bankernas kärnprimärkapitalrelation skulle vara minst 5,5 % i det negativa makroekonomiska scenariot efter justering av balansvärdena på grund av kvalitetsöversynen av tillgångarna. Kommunfinans Abp:s kärnprimärkapitalrelation var 20,8 % i det negativa makroekonomiska scenariot.

Alla banker som ställs under ECB:s direkta tillsyn genomgår en samlad bedömning. Målet för den samlade bedömningen är att öka genomlysningen av bankernas balansräkningar och vid behov stärka kapitalbasen. Europeiska centralbanken tar över den direkta tillsynen av Kommunfinans Abp från och med den 1 januari 2016. Med en balansräkning på över 30 miljarder euro var Kommunfinans Abp Finlands tredje största kreditinstitut vid slutet av 2014.

Övriga kreditinstitut I Finland som omfattas av ECB:s direkta tillsyn är Nordea Bank Finland Abp, OP Gruppen och Danske Bank Abp.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12

Se också