Pressmeddelande 4.4.2014

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2014: Läget i finanssektorn i Finland relativt sunt, men omvärlden är ytterst skör och riskerna ökar

Siffrorna för slutet av 2013, som i dag publiceras av Finansinspektionen (FI), visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna är relativt välkapitaliserade överlag. Lönsamheten för sektorerna är likaså alltjämt relativt god trots den svaga realekonomiska utvecklingen. 

– Omvärldsriskerna är fortfarande betydande, påpekar direktör Anneli Tuominen. – De ekonomiska utsikterna i Finland präglas av osäkerhet, vilket ökar finanssektorns känslighet för negativa förändringar. Det är därför av central betydelse för den finansiella stabiliteten och förtroendet för finansmarknaden att kapitalbuffertarna är tillräckliga, framhåller direktör Tuominen. Det fortsatt svaga konjunkturläget förutsätter att framför allt bankerna noggrant bevakar kundernas finansiella ställning och har en välfungerande och tillfredsställande riskhantering.

Kapitaltäckningen i banksektorn fortsatt stark

Kapitaltäckningsgraden för de finländska bankerna var 16,0 % vid slutet av 2013 (mot 17,0 % vid slutet av 2012). Det högklassiga kapitalet, kärnprimärkapitalet (Core Tier 1), uppgick till 14,8 % i genomsnitt (mot 15,5 % vid slutet av 2012). De försämrade nyckeltalen förklaras av det interna garantiarrangemanget inom Nordeakoncernen. Om man bortser från detta stärktes kapitaltäckningen också 2013 i likhet med tidigare år. Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomerat låg oförändrad på 1,9.

Bankerna kompenserade för det minskade finansnettot till följd av de låga räntorna genom att höja sina lånemarginaler och serviceavgifter och skära ned kostnaderna. Bortsett från effekten av bankskatten sjönk kostnadsnivån i bankerna.

Nedskrivningsförlusterna på lån minskade, men de inhemska oreglerade fordringarna ökade räknat i euro. Växande oreglerade fordringarna varslar på längre sikt om en ökning av nedskrivningarna från den nuvarande nivån.

Riskhanteringsförmågan i arbetspensionssektorn god

Solvensnivån för sektorn steg något och låg på 28,4 % vid slutet av 2013 (mot 26,2 % vid slutet av 2012).  Den riskbaserade solvensställningen försvagades däremot något och låg på 2,1 % (mot 2,5 % vid slutet av 2012). Det kan tillskrivas risknivån, som till följd av den höga aktievikten (på nästan 40 %) låg betydligt över genomsnittet. Den högre risknivån i arbetspensionsbolagen höjde solvenskravet men möjliggjorde i det gynnsamma marknadsläget en god avkastning på placeringarna för merparten av bolagen.

Livförsäkringssektorn uppvisar god – och skadeförsäkringssektorn stark – solvens

Livförsäkringssektorns verksamhetskapital var mer än 5 gånger så stort som det lagstadgade minimibeloppet (5,4 vid slutet av 2012). Den riskbaserade solvensställningen för livförsäkringsbolag var 3,7 (3,0). Den starkare solvensen speglar den ökade försäljningen av fondanknutna produkter.

Den riskbaserade solvensställningen för skadeförsäkringssektorn var 2,3 (2,1) och solvensställningen 4,2 (4,3). Den ökade lönsamheten stärkte solvensen.

För januari-mars publiceras endast uppgifter om försäkringssektorns solvens

På grund av betydande omläggningar av rapporteringen ges uppgifter för årets första kvartal ut i juni endast för försäkringssektorn. För banksektorn publiceras uppgifter om kapitaltäckningen nästa gång i september, per ställningen vid slutet av juni.

Närmare upplysningar lämnas av

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00
  • biträdande direktör Marja Nykänen, telefon 010 831 52 47

Bilaga