Pressmeddelande 1.8.2014

Banker och försäkringsbolag ska sörja för investerarskyddet när de säljer produkter som stärker deras egen eller koncernbolagets kapitaltäckning respektive solvens

EU:s finansiella tillsynsmyndigheter påminner bankerna och försäkringsbolagen om deras skyldighet att sörja för investerarskyddet när de säljer sådana produkter till sina kunder som stärker deras egen eller koncernbolagets kapitaltäckning respektive solvens. Påminnelsen gäller bland annat instrument som får räknas in i bankernas kapitalbas. Vid försäljningen av produkter ska banken eller försäkringsbolaget ta särskild hänsyn till hanteringen av intressekonflikter, informationsgivningen till kunderna och produkternas lämplighet för kunderna. Ersättningen till säljpersonalen bör heller inte skapa incitament för personalen att driva sina egna eller bankens/försäkringsbolagets intressen på bekostnad av kundernas.

EU:s finansiella tillsynsmyndigheter EBA, EIOPA och ESMA har utfärdat en påminnelse till bankerna och försäkringsbolagen om deras skyldighet att sörja för investerarskyddet med anledning av att bankerna redan har släppt ut sådana produkter på marknaden genom vilka de förbereder sig för de nya kapitaltäckningsreglerna och stärker sin egen kapitaltäckning. Ytterligare produkter kan komma att lanseras när den ECB-ledda samlade bedömningen av bankernas balansräkningar inklusive stresstester är klar. Vissa av produkterna har komplicerade avkastnings- och återbetalningsvillkor och lämpar sig i regel inte för icke-professionella investerare.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har dessutom gett ut ett eget yttrande som för investerarna framhåller riskerna med s.k. betingade konvertibla obligationer (Contingent Convertibles, "CoCos"). Emissionsvolymerna för dessa instrument har ökat betydligt och väntas öka ytterligare. Av ESMAs utredningar framgår inte tydligt om institutionella investerare i prissättningen av produkterna har tagit full hänsyn till de risker som följer av avkastnings- och återbetalningsvillkoren.

Yttrandet från EU:s finansiella tillsynsmyndigheter har upprättats av gemensamma kommitténs (Joint Committee) underkommitté för konsumentskydd och finansiell innovation och ESMAs yttrande av ESMAs finansiella innovationskommitté. Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen är ordförande i bägge kommittéerna.  – Vi vill påminna de finansiella aktörerna om deras skyldighet att alltid handla i enlighet med kundens intressen. Detta är nu särskilt aktuellt för bankerna, som vidtar åtgärder för att stärka sin kapitaltäckning, säger Tuominen. – De finansiella innovationskommittéernas uppgift är att bevaka innovationer och fästa uppmärksamhet vid eventuella missförhållanden. Marknaden för betingade konvertibla obligationer visar för tillfället tecken på att de institutionella investerarna inte i prissättningen har tagit hänsyn till alla särdragen i produkterna.

Närmare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 53 00.

Se EBAs, EIOPAs och ESMAs gemensamma påminnelse till bankerna och ESMAs yttrande om betingade konvertibla obligationer (på engelska)