Lehdistötiedote 1.8.2014

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden huolehdittava sijoittajansuojasta myydessään omaa tai konserniyhtiön vakavaraisuutta kohentavia tuotteita

EU-finanssivalvontaviranomaiset muistuttavat pankkeja ja vakuutusyhtiöitä sijoittajansuojaan liittyvistä velvoitteista, kun ne myyvät omille asiakkailleen tuotteita, jotka kohentavat omaa tai konserniyhtiön vakavaraisuutta. Muistutus kattaa muun muassa pankkien vakavaraisuuspääomaan luettavat instrumentit. Tuotteiden myymisessä pankin tai vakuutusyhtiön on otettava huomioon erityisesti eturistiriitojen hallinta, asiakkaille annettava informaatio ja tuotteiden sopivuus asiakkaalle. Myyntihenkilöstön palkitsemisessa ei myöskään tulisi luoda kannustimia, jotka saattaisivat saada myyntihenkilöstön ajamaan omaa tai pankin/vakuutusyhtiön etua asiakkaiden kustannuksella.

EU:n finanssivalvontaviranomaiset EBA, EIOPA ja ESMA ovat muistuttaneet pankkeja ja vakuutusyhtiöitä näiden sijoittajansuojavelvoitteista, koska markkinoille on jo tullut tuotteita, joilla pankit varautuvat uuteen vakavaraisuussääntelyyn ja vahvistavat omaa vakavaraisuuttaan. Tuotteita saatetaan lanseerata vielä lisää, kun EKP:n johdolla tehtävä pankkien taseiden kattava arviointi stressitesteineen on valmis. Osa näistä tuotteista on tuotto- ja takaisinmaksuehdoiltaan monimutkaisia, eivätkä ne yleensä sovi ei-ammattimaisille sijoittajille.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on lisäksi julkaissut oman lausuntonsa, jossa se kiinnittää sijoittajien huomiota ns. ehdollisiin vaihtovelkakirjoihin (Contingent Convertibles, "CoCos") liittyviin riskeihin. Näiden instrumenttien liikkeeseenlaskumäärät ovat kasvaneet merkittävästi ja niiden odotetaan kasvavan edelleen. ESMAn selvitysten perusteella ei ole selvää, ovatko institutionaaliset sijoittajat ottaneet tuotteiden hinnoittelussa tuotto- ja takaisinmaksuehtoihin sisältyvät riskit täysimääräisesti huomioon.

EU:n finanssivalvontaviranomaisten lausunnon on valmistellut niiden yhteiskomitean (Joint Committee) kuluttajansuoja-alakomitea ja ESMAn kannanoton ESMAn finanssi-innovaatiokomitea. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toimii kummankin komitean puheenjohtajana. – Haluamme muistuttaa finanssialan toimijoita velvollisuudesta toimia aina asiakkaan edun mukaisesti. Erityisen ajankohtaista tämä on nyt pankeille, kun ne ovat vahvistamassa omaa vakavaraisuuttaan, Tuominen sanoo. – Finanssi-innovaatiokomiteoiden tehtävänä on seurata innovaatioita ja kiinnittää huomiota mahdollisiin epäkohtiin. Ehdollisten vaihtovelkakirjojen markkinalla on tällä hetkellä merkkejä siitä, etteivät institutionaaliset sijoittajat ole kaikilta osin ottaneet huomioon tuotteiden erityispiirteitä niiden hinnoittelussa.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300

Katso EBAn, EIOPAn ja ESMAn yhteinen muistutus pankeille ja ESMAn lausunto ehdollisista vaihtovelkakirjoista (englanniksi)