Pressmeddelande 5.6.2013

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2013: Läget i den finländska finanssektorn stabilt, den låga räntenivån sänker lönsamheten inom banksektorn och försäkringssektorn

Siffrorna för slutet av mars, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att kapitaltäckningen och solvensen i bank- och försäkringssektorerna i Finland var fortsatt god.

Den låga räntenivån utgör en utmaning för såväl banksektorn som försäkringssektorn. –Lönsamheten inom banksektorn är fortfarande relativt god men den sätts på prov, påpekar direktör Anneli Tuominen. För aktörerna inom försäkringssektorn är det utmanande att allokera placeringarna på ett lönsamt sätt men samtidigt på en kontrollerad risknivå.

Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i banker och finans- och försäkringskonglomerat

Kapitaltäckningsgraden för banksektorn låg på 16,4 procent vid slutet av mars (mot 17,0 procent den 31 december 2012). De finländska bankernas kapitalbas höll alltjämt en god kvalitet. Kapitalbasen bestod till största delen (95 procent) av så kallat primärt kapital. Kapitaltäckningsgraden beräknad på det obegränsade primära kapitalet av högsta kvalitet, det vill säga kärnkapitalet (Core Tier 1), var i stort sett oförändrad och låg på 15,0 procent (mot 15,5 procent den 31 december 2012).

Den samlade kapitaltäckningen för finans- och försäkringskonglomerat låg fortfarande på 1,9 (mot 1,9 den 31 december 2012).

Arbetspensionsanstalternas solvens förstärktes ytterligare, risknivån ökade

Det samlade solvenskapitalet för arbetspensionsanstalterna ökade med 1,1 miljarder euro under början av året. Den riskbaserade solvensställningen sjönk till 2,1 (mot 2,5 den 31 december 2012). Nedgången berodde dels på en lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet, dels på att placeringsportföljernas risknivå höjdes.

Solvensen i liv- och skadeförsäkringsbolagen låg på fortsatt god nivå

Solvensen i livförsäkringsbolagen låg på fortsatt god nivå trots att avkastningen på placeringarna var i genomsnitt endast 1,7 procent i januari–mars (mot 4,0 procent den 31 mars 2012). Verksamhetskapitalet låg på samma nivå som året innan, vilket motsvarar 5,4 gånger det lagstadgade minimibeloppet (mot 5,4 gånger den 31 december 2012). Den riskbaserade solvensställningen förstärktes och låg på 3,3 (mot 3,0 den 31 december 2012).

Verksamhetskapitalet för skadeförsäkringssektorn var fortsatt starkt. Verksamhetskapitalet förblev oförändrat jämfört med situationen vid årsskiftet och motsvarade 4,3 gånger minimibeloppet. Betraktat per bolag förekommer det dock stora skillnader i solvensställningen. Den riskbaserade solvensställningen förstärktes ytterligare och låg på 2,3 (mot 2,1 den 31 december 2012).

Upplysningar:

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 5300
biträdande direktör Jukka Vesala, telefon 010 831 5374

Tabellbilaga

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2013 (på finska)