Pressmeddelande 4.12.2013

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2013: Finanssektorn i Finland har fortfarande god riskhanteringsförmåga trots den svaga makroekonomiska utvecklingen

Siffrorna för slutet av september, som i dag publiceras av Finansinspektionen, visar att kapitaltäckningen och solvensen i bank- och försäkringssektorerna i Finland var fortsatt god, med andra ord har alla sektorer fortfarande en god riskhanteringsförmåga. – Med beaktande av de betydande omvärldsriskerna är det viktigt att tillsynsobjekten behåller tillräckliga kapitalbuffertar och därigenom en god riskhanteringsförmåga, påpekar direktör Anneli Tuominen.

Trots den positiva marknadsutvecklingen är omvärlden för finanssektorn i Finland fortfarande riskfylld. De ekonomiska tillväxtutsikterna i såväl Finland som mer allmänt i Europa är fortsatt dämpade. Antalet företagskonkurser har ökat och utlåningstillväxten har avtagit avsevärt. Trots att banksektorns oreglerade fordringar fortfarande ligger på en låg nivå om 0,56 procent i förhållande till utlåningen och garantierna, ökade eurobeloppet för oreglerade fordringar jämfört med fjolåret med 17 procent för företagskrediter och 5 procent för hushållskrediter.
 
Den låga räntenivån begränsar lönsamheten i den grundläggande bankverksamheten som grundar sig på finansnettot och ökar betydelsen av de övriga intäktsposterna i bankernas resultat. Om den svaga ekonomiska tillväxten fortsätter, kommer den att ha en negativ inverkan på lönsamheten inom alla sektorer.

Fortsatt god kapitaltäckning inom banksektorn

Trots att ökningen av utlåningen har avtagit har banksektorns räntenetto börjat växa till följd av ökade lånemarginaler. Den fortsatt låga räntenivån och svaga ekonomiska utvecklingen skapar dock ett tryck på bankernas lönsamhet.
 
Kapitaltäckningsgraden för banksektorn var vid slutet av september fortfarande 15,6 procent, det vill säga samma som vid slutet av juni. De finländska bankernas kapitalbas var alltjämt av god kvalitet och beloppet ökade något tack vare balanserade vinstmedel. Kapitalbasen utgörs till största delen (95 procent) av så kallat primärt kapital. Kapitaltäckningsgraden beräknad på det obegränsade primära kapitalet av högsta kvalitet, det vill säga kärnkapitalet (Core Tier 1), var i stort sett oförändrad och låg på 14,4 procent (mot 14,3 procent den 30 juni 2013). De finländska bankerna uppfyller redan de nya kapitalkraven för banksektorn som träder i kraft successivt från början av 2014.
 
Den sammanräknade kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomeraten var oförändrad och låg på 1,9.

Arbetspensions-, skade- och livförsäkringssektorernas solvens blev starkare tack vare ökade placeringsintäkter men det förekom stora skillnader mellan de olika aktörerna

Det samlade solvenskapitalet för arbetspensionsanstalterna ökade med 1,3 miljarder euro under tredje kvartalet. Detta stärkte den från tidigare goda solvensen och gjorde det möjligt att fortsätta med placeringsverksamhet med relativt hög risk. Det förekom dock stora skillnader i solvensen mellan arbetspensionsanstalterna. Den relativt höga risknivån i placeringsportföljerna återspeglas i arbetspensionssektorns lägre riskbaserade solvensställning jämfört med tidigare, som var nästan oförändrad och uppgick till 2,1 (mot 2,0 den 30 juni 2013).
 
Livförsäkringsbolagens solvens blev bättre under tredje kvartalet. Verksamhetskapitalet ökade och var 5,5 gånger (mot 5,2 gånger den 30 juni 2013) så stort som det lagstadgade minimibeloppet. Den riskbaserade solvensställningen steg till 3,5 (mot 3,2 den 30 juni 2013).
 
Solvensnyckeltalen för skadeförsäkringssektorn förstärktes och verksamhetskapitalet motsvarade 4,5 gånger det lagstadgade minimibeloppet (mot 4,3 gånger den 30 juni 2013). Det förekom dock stora skillnader i solvensen mellan olika aktörer. Den riskbaserade solvensställningen låg på 2,4 (mot 2,3 den 30 juni 2013).

Upplysningar:

  • direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 5300, och
  • biträdande direktör Jukka Vesala, telefon 010 831 5374

Tabellbilaga

Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2013 (på finska)