Pressmeddelande 18.9.2013

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2013: Finanssektorn i Finland är välkapitaliserad, men lönsamheten har försvagats hos flera aktörer

Enligt de uppgifter per utgången av juni som Finansinspektionen publicerade i dag var kapitaltäckningen inom bank- och försäkringssektorerna i Finland totalt sett fortsatt god. Lönsamheten var emellertid svag hos några aktörer.

– En god kapitaltäckning och riskhantering har bidragit till att företagen har klarat sig i en ekonomiskt svår situation, säger direktör Anneli Tuominen. – Det finns dock stora skillnader mellan olika banker och försäkringsbolag. Särskilt de små bankerna har haft svårigheter att hålla sin verksamhet lönsam. Lönsamheten belastas fortfarande av en svag ekonomisk tillväxt och en låg räntenivå.

Finanssektorn har redan vidtagit anpassningsåtgärder, men trycket är fortsatt hårt

Aktörerna inom finanssektorn har förbättrat sin lönsamhet bland annat genom att öka andelen provisionsbaserade transaktioner, höja provisionerna för tjänster och produkter, ingå samarbetsavtal och dra ned kostnaderna. Dessutom har en del mindre banker gått samman.

De finländska bankerna uppfyller de nya kapitalkraven, men likviditetskraven har medfört utmaningar

De nya strängare kapitalkraven ska säkerställa att kapitalet bevaras i bankerna genom begränsningar för utdelningen till ägare. – Det är viktigt att bibehålla en stark kapitaltäckning eftersom utsikterna är fortsatt svaga, säger direktör Anneli Tuominen. Solventa och likvida banker har de bästa möjligheterna att fortsätta sin utlåning även i lågkonjunkturer.

Likviditetskraven förutsätter ytterligare likvida medel samt att risknivåerna för investerade medel ska sänkas. Detta är en förändring som är mer betydande för små banker än stora banker.

Balansräkningarna kommer att granskas inom banksektorn i euroområdet

Generellt sett har kapitaltäckningen i de europeiska bankerna blivit bättre genom tilläggskapitalisering och krympning av bankernas balansräkningar. Däremot är bankernas lönsamhet mycket svag och verksamheten ofta förlustbringande på grund av ökade kreditförluster i synnerhet i de länder som drabbats av skuldproblem.

Europeiska ministerrådet förväntas inom kort ge ett slutgiltigt beslut om skapande av en gemensam tillsynsmekanism. Förordningen torde träda i kraft i oktober. Europaparlamentet har redan godkänt ärendet.  – Innan en bankunion inrättas är det avgörande viktigt att vi enligt enhetliga kriterier utför granskningar och stresstester av balansräkningarna i de banker som kommer att omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen. På så sätt kan vi få en exakt bild av huruvida balansposterna har värderats på rätt sätt och om bankerna eventuellt är i behov av tilläggskapitalisering, säger biträdande direktör Jukka Vesala.

Kapitaltäckningen är fortsatt stark inom banksektorn i Finland och stabil i finans- och försäkringskonglomerat

De finländska bankernas kapitaltäckningsbuffertar i euro har minskat något eftersom kapitalkravet har växt snabbare än kapitalbasen. Kapitaltäckningen sjönk till 15,6 % (31.12.2012: 17,0 %). Det högklassiga kapitalet, kärnprimärkapitalrelationen (Core Tier 1), var i genomsnitt 14,3 % (31.12.2012: 15,5 %).

Kapitaltäckningsgraden för finans- och försäkringskonglomeraten var oförändrad och låg på 1,9.

Solvensställningen i arbetspensionsanstalterna var oförändrad

Solvensnivån inom sektorn är fortsatt god och låg på 25,9 % vid slutet av juni (31.12.2012: 26,2 %). Under första kvartalet minskade den riskbaserade solvensställningen på grund av en lagändring och en förhöjd risknivå, men stabiliserades under andra kvartalet och blev 2,0 (31.12.2012: 2,5).

Solvensen var god inom livförsäkringssektorn och fortsatt stark inom skadeförsäkringssektorn

Under det första halvåret minskade verksamhetskapitalet för livförsäkringssektorn med 0,2 miljarder euro, men var fortfarande mer än 5 gånger större än det lagstadgade minimikapitalet. Livförsäkringsbolagens riskbaserade solvensställning var dock bättre (3,2) än vid slutet av 2012 (3,0).

Inom skadeförsäkringssektorn var den riskbaserade solvensställningen 2,3. På grund av ändrade bolagsstrukturer är det svårt att jämföra siffrorna för skadesektorn.

Närmare upplysningar lämnas av

Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300, och Jukka Vesala, biträdande direktör, telefon 010 831 5374.

Bilaga