Pressmeddelande 12.2.2013

En enhetlig och stark tillsyn är bättre än en splittrad tillsyn

Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen anser att en gemensam banktillsyn är nödvändig för att förtroendet för det finansiella systemet och tillsynen ska återställas. Strängare reglering är också nödvändig för att kriser ska kunna undvikas i framtiden. – Det är dock mycket viktigt att finna den rätta balansen mellan ekonomisk tillväxt och reglering, konstaterade Tuominen vid Finansinspektionens internationella konferens på tisdagen.

– Vi har inte längre råd med en likadan finanskris som den nuvarande, som har blivit dyr både för skattebetalarna och med tanke på den ekonomiska tillväxten. Av denna orsak krävs det reformer inom såväl regleringen som tillsynen. Nettoinverkan av reformerna kommer med säkerhet att vara positiv, summerade Tuominen. Enligt kommissionens bedömning använde de europeiska länderna 4 500 miljarder euro, inklusive borgensansvar, för att stöda sina banker 2008–2011. Finanskriser leder också till en djupare och längre realekonomisk recession. I samband med tidigare bankkriser har i genomsnitt till och med över en femtedel av bruttonationalproduktionen gått förlorad.

Vidare betonade Tuominen att proportionalitetsprincipen bör iakttas i regleringen. – Regleringen har uppgjorts främst med tanke på de stora internationella bankernas risker och affärsmodeller. Regleringens lämplighet för de små aktörerna bör ännu kritiskt bedömas.

Tuominen upprepade att Finansinspektionens ståndpunkt är att en gemensam tillsyn är bättre än det nuvarande nationella tillsynssystemet. En överstatlig tillsyn har bättre möjlighet att upptäcka gränsöverskridande risker och skapa trovärdighet i banksystemet och tillsynen eftersom den är oberoende av nationella intressen.

Tuominen påpekade att Finansinspektionen hade omtalat behovet av en överstatlig tillsynsmyndighet i syfte att göra tillsynen av multinationella banker effektivare redan innan finanskrisen bröt ut. Hon konstaterade dock att det återstår ännu öppna frågor i den kommande modellen. Nordeas och Danske Banks dotterbanker i Finland kommer att stå direkt under ECB:s tillsyn medan det är tillsynsmyndigheterna i Sverige och Danmark som svarar för tillsynen av koncernerna. Tuominen framförde ett önskemål om att även Sverige och Danmark ska ansluta sig så snabbt som möjligt till den gemensamma tillsynsmekanismen i syfte att säkerställa en enhetlig och likvärdig tillsyn.

Vid konferensen som Finansinspektionen ordnar varje år behandlades denna gång bankunionen och regleringen av banksektorn och dess inverkningar på verksamheten inom banksektorn och ekonomin. Vid konferensen medverkade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen, Europeiska centralbankens vice ordförande Vítor Constâncio, Europeiska bankmyndighetens (EBA) ordförande Andrea Enria, direktör John Berrigan från EU-kommissionen, Nordeas koncernchef Christian Clausen, Aalto-universitetets professor Sixten Korkman samt viceordföranden i Finlands Banks direktion och ordföranden för Finansinspektionens direktion Pentti Hakkarainen.

Ytterligare upplysningar lämnas av

direktör Anneli Tuominen, telefon 010 831 5300.