Webbnyheter 23.12.2022 – 23/2022

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip 2021: kontinuitetsprincipen i anslutning till skälighetsprincipen uppfylldes generellt

Enligt den utredning om skälighetsprincipen som Finansinspektionen publicerat finns det några stora skillnader i principerna för utdelning av tilläggsförmåner mellan bolagen. Kundåterbäringarna som bolagen beviljar för sina spar- och pensionsförsäkringar har under de senaste 14 åren gradvis sjunkit. Försäkringarnas totalintäkter har emellertid i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden.

Iakttagelser i utredningen:

  • Kontinuitetsprincipen i samband med skälighetsprincipen iakttogs på det stora hela och bolagen följde de principer för fördelning av tilläggsförmåner som de själva fastställt. Bolagen ska emellertid också bedöma en situation där låga tilläggsförmåner i enskilda fall kan leda till ett oskäligt slutresultat för den försäkrade.
  • Bolagen hade beaktat skäligheten mellan kundernas olika försäkringar i enlighet med skälighetsprincipen.
  • Kvaliteten på bolagens information om skälighetsprincipen och iakttagandet av principen varierade men var emellertid överlag på en godtagbar nivå.
  • Information om fördelningen av överskottet mellan försäkringstagarna och ägarna har inte getts på så sätt att försäkringstagaren skulle kunna bedöma om fördelningen av överskottet är skälig.

Förändringarna på finansmarknaden borde ha en positiv inverkan på tilläggsförmånerna med tanke på de försäkrades tilläggsförmåner

Finansmarknaden har avsevärt förändrats från läget 2021 när utredningen gjordes. Efter ett decennium med låga räntor har marknadsräntorna stigit avsevärt. Samtidigt har inflationstakten ökat och både investeringarnas värde och avkastningar har sjunkit. Detta medför nya utmaningar för bolagen.

Finansinspektionen påminde vid ett evenemang riktat till försäkringsbolagen i slutet av november om att bolagen ska bevilja utlovade tilläggsförmåner som också ökar när marknads­räntorna stiger. Om bolagen betalat utdelning till sina moderbolag under bättre år, ska medlen på motsvarande sätt kunna återbetalas till försäkringstagarna då situationen förändras. Detta ska beaktas redan då man beslutar om tilläggsförmånerna år 2022.

Då det gäller utdelning av överskottet ska även skäligheten mellan försäkringstagarna och ägarna bedömas. Bolagen har i sina utredningar endast gett lite information om detta, vilket Finansinspektionen också gjorde bolagen uppmärksamma på vid evenemanget. Finansinspektionen påminde också om att försäkrings­bolagen i planeringen av vinstutdelning och utbetalning av rörliga ersättningar noggrant ska bedöma behovet av kapital, affärsverksamhetsmodellernas hållbarhet samt de risker som ingår i verksamheten. I bedömningen ska bolagen inte enbart analysera solvensnivån, som stigit i nuvarande marknadsläge, utan även använda andra mått.

Finansinspektionens skälighetsprincipsutredning innehåller en sammanfattning på svenska.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 09 183 5517

Bilagor