Webbnyheter 14.11.2022 – 14/2022

Trafikförsäkringens statistiska lönsamhetsutredning 2017–2021: Resultaten år 2021 påverkades av lågräntemiljön, corona och minskningen i förväntad livslängd

År 2021 uppgick premieinkomsten för trafikförsäkring till 735 miljoner euro, då den var 721 miljoner euro året innan. Premierna ökade således med två procent jämfört med föregående år. Vid utgången av 2021 utövades trafikförsäkring i Finland av samma 32 för­säk­ringsbolag som året innan. Av dem var 26 finländska och sex utländska EES-försäk­rings­bolag.

Av det realiserade resultatet av trafikförsäkringen år 2021 på 239 miljoner euro, bidrog det försäkringstekniska resultatet med 93 miljoner euro och placerings­intäkterna med 146 miljoner euro. I relation till försäkringspremieintäkterna var resultatet 34 procent, vilket är dubbelt större i jämförelse med genomsnittet under den tidigare gransknings­perioden 2016–2020. Det försäkringstekniska resultatet försvagades av ränteändringar gjorda i ansvarsskuldens beräkningsgrunder men förbättrades av förändringar i dödlighetsmodellen, vilka förkortade förväntad utbetalningstid i pensioner.

Den minskade trafikvolymen på grund av coronapandemin avspeglades ännu på trafikskador. Under år 2020 anmäldes upp till 17 procent färre skador till bolagen än åren innan. De utbetalda ersättningsbeloppen under både 2020 och 2021 har varit på en fem procent lägre nivå än under de fem sista åren innan corona.

Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen bolagen och åren emellan.

Finansinspektionens statistiska lönsamhetsutredning grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. I utredningen presenteras förutom informationen om de realiserade resultaten och deras bakgrundsdata, även marknadsandelar och annan information som beskriver branschen.

Närmare upplysningar lämnas av

Toni Blomster, ledande matematiker, telefon 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi

Bilagor