Webbnyheter 18.6.2021 – 13/2021

Stort antal prospektansökningar kan i fortsättningen inverka på tidsfristen för prospektgranskning

Ett exceptionellt stort antal prospektansökningar har i år lämnats in till Finansinspektionen. Enligt etablerad praxis har Finansinspektionen granskat prospekten i sin helhet inom en tidsfrist på 10 eller 20 arbetsdagar.

Det är dock enligt EU:s prospektförordning möjligt att beräkna en ny tiodagarsfrist för granskningen från den dag då en ny version av utkastet till prospekt har lämnats in. Om antalet prospektansökningar fortsätter att vara exceptionellt stort, kan Finansinspektionen tillämpa den tillåtna längre tidsfristen för granskning enligt prospektförordningen.

Finansinspektionen ber dem som upprättar prospekt att beakta detta i sina egna tidtabeller för processen.

Finansinspektionen vill också fästa uppmärksamhet vid prospektens kvalitetskrav och att prospektet ska uppfylla kraven på fullständighet, begriplighet och konsekvens enligt prospektförordningen, när det lämnas in till Finansinspektionen för godkännande. Kvaliteten på utkasten till prospekt har varierat under det innevarande året. Om utkastet till ett prospekt som lämnas in är bristfälligt till väsentliga delar, kan det leda till att en ny tidsfrist för att godkänna prospektet börjar löpa från den dag då utkastet kompletteras.