Webbnyheter 22.9.2021 – 15/2021

Statistisk undersökning om trafikförsäkring 2016–2020: Rekordlågt antal skador år 2020

År 2020 uppgick premieinkomsten för trafikförsäkring till 721 miljoner euro, då den var 714 miljoner euro året innan. Premierna ökade således med en procent jämfört med föregående år. Vid utgången av 2020 utövades trafikförsäkring av 32 för­säk­ringsbolag i Finland, av vilka 26 var finländska och sex utländska EES-försäk­rings­bolag. Antalet finländska försäkringsbolag minskade med två fram till årets slut i och med att A-Vakuutus Oy fusionerades med Pohjola Försäkring Ab Oy samt LokalTapiola Satakunta Ömsesidigt Försäkringsbolag med LokalTapiola Lännen Ömsesidigt Försäkringsbolag.

Av det realiserade resultatet av trafikförsäkringen år 2020 på 118 miljoner euro bidrog det försäkringstekniska resultatet med 6 miljoner euro och placerings­intäkterna med 112 miljoner euro. I relation till försäkringsavgiftsintäkterna netto var resultatet 17 procent, vilket är i samma storleksklass som under gransknings­perioden 2016–2020 i genomsnitt. De ändringar som gjordes i ansvarsskuldens beräkningsgrunder försvagade det försäkringstekniska resultatet. De viktigaste änd­ringarna var sänkningen av de diskonteringsräntor som används vid beräkningen av ansvarsskulden, som majoriteten av bolagen fattade beslut om på grund av den långvariga låga räntenivån på marknaden. Genom att ändra ansvarsskuldens beräkningsgrunder gjordes nivån på ansvarsskulden mer betryggande.

Den minskade trafikvolymen på grund av coronapandemin år 2020 avspeglades också på antalet trafikskador. Det anmäldes upp till 12 procent färre skador till försäkringsbolagen än året innan. Antalet anmälda skador var på det lägsta på över tio år. De snöfattiga vintermånaderna i södra delarna av landet bidrog sannolikt också till att minska antalet skador år 2020. Även om antalet skador minskade betydligt, syns dess inverkan på utvecklingen av ersättningskostnaderna inte tydligt i det insamlade materialet.

Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av trafikförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. Den statistiska undersökningen innehåller tabeller om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Vesa Ronkainen, gruppchef, tfn 09 183 5704 eller vesa.ronkainen(at)fiva.fi
  • Pirkko Welin-Siikaluoma, ledande matematiker, telefon 09 183 5533 eller pirkko.welin-siikaluoma(at)fiva.fi.

Bilagor