Webbnyheter 10.11.2021 – 16/2021

Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdoms-försäkring 2016–2020: För försäkringsverksamheten var 2020 ett toppår

År 2020 uppgick premieinkomsten för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till 563 miljoner euro, då den var 592 miljoner euro året innan. Premieinkomsten sjönk med 4,9 procent jämfört med föregående år. Marknaden har blivit allt mer centraliserad. De fyra största bolagens andel av premieinkomsten ökade till 94 procent från att ha varit 91 procent föregående år och i slutet av året bedrevs verksamhet av tio försäkringsbolag, vilket är en aktör mindre än året innan. Av de aktörer som bedrev arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring var åtta finländska försäkringsbolag, medan två var filialer till utländska försäkringsbolag.

Resultatet för 2020 låg klart över den genomsnittliga nivån. Resultatet på 181 miljoner euro var ca 32 procent i förhållande till nettopremieintäkterna, då den genomsnittliga procenten under fem år är ca 18 procent. Resultatet bygger på ett exceptionellt lyckat försäkringstekniskt resultat, där ersättningskostnaderna utan ändringar i beräkningsgrunderna var en femtedel lägre än normalt. Detta berodde delvis på de samhälleliga konsekvenserna av coronaviruset samt på lägre ränte­kompletteringar än i genomsnitt tillsammans med ett genomsnittligt resultat av placeringsverksam­heten. Försäkringsrörelsens resultat uppvisade en vinst på 98 miljoner euro, vilket är det klart bästa under statistikperioden.

Med tanke på hela försäkringsgrenen har verksamheten varit lönsam, men det har emellertid funnits stora skillnader i resultatbildningen mellan bolagen och mellan olika år.

Finansinspektionens statistiska undersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring grundar sig på material som insamlats från försäkringsbolagen. Undersökningen innehåller tabeller, diagram och beräkningar om försäkringspremier, marknadsandelar, nyckeltal och resultat. Utöver sammanräknade uppgifter publiceras även resultatuppgifter per bolag i en separat fil.

Närmare upplysningar lämnas av

Toni Blomster, ledande matematiker, telefon 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi

Bilagor (på finska)