Webbnyheter 9.12.2021 – 18/2021

Myndigheterna uppdaterade sin samarbetsmodell för hantering av finansmarknadskriser

Myndigheterna har avtalat om informationsutbyte och annat samarbete för att förutse, hantera och lösa finansmarknadskriser.

Det uppdaterade samarbetsdokumentet för krishantering på finansmarknaden har undertecknats av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finansinspektionen, Finlands Bank och Verket för finansiell stabilitet.

Syftet med samarbetsdokumentet är att förbättra parternas krishanteringsberedskap genom att säkerställa att parterna utbyter information sinsemellan på det sätt som krissituationen kräver. Dessutom strävar myndigheterna efter att effektivisera och förtydliga sitt samarbete för att finansmarknadskriser ska kunna förutses, hanteras och lösas på bästa möjliga sätt.

Samarbete under normala förhållanden och i störningssituationer

Det tidigare samarbetsdokumentet var från 2007. Efter detta har finansmarknadslagstiftningen och myndighetsstrukturen förändrats avsevärt. Myndigheterna konstaterade i samband med uppdateringen att den i dokumentet avsedda samarbetsmodellen även i fortsättningen skapar goda ramar för flexibelt samarbete – både under normala förhållanden och i olika störningssituationer.

Myndigheterna tillämpar samarbetsdokumentet under normala förhållanden vid upprätthållandet och utvecklandet av aktionsberedskapen inom krishanteringen. Parterna ska också iaktta det i situationer som kan äventyra finansmarknadernas stabilitet eller skapa allvarliga störningar i det finansiella systemets funktion.

Parterna utbyter information och utvecklar beredskapen

Parterna samarbetar kontinuerligt för att förbättra sin beredskap för ömsesidigt samarbete när det gäller att hantera kriser i det finansiella systemet. Samarbetsformer är

  • regelbundet informationsutbyte om läget på den inhemska finans- och försäkringsmarknaden
  • utveckling av aktionsberedskap och beredskap samt analysmetoder som behövs för att förutse och hantera krissituationer
  • ordnande av övningar för att utveckla samarbetsberedskapen i fråga om krishantering.

Samarbetsdokumentet är inte juridiskt bindande och ändrar inte parternas lagstadgade skyldigheter eller behörighet.

Närmare upplysningar lämnas av

Virva Walo, ledande jurist, virva.walo(at)fiva.fi eller tel. 09 183 5253

Bilaga

Samarbetsdokument för krishantering på finansmarknaden (på finska)