Webbnyheter 21.12.2018 – 15/2018

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip 2017: kontinuitetsprincipen i anslutning till skälighetsprincipen uppfylldes generellt och bolagen följde sina principer om utdelning av tilläggsförmåner

Enligt den utredning om skälighetsprincipen som Finansinspektionen publicerat finns det några stora skillnader i principerna för utdelning av tilläggsförmåner mellan bolagen. Kundåterbäringarna som bolagen beviljar för sina spar- och pensionsförsäkringar har under de senaste tio åren gradvis sjunkit. Försäkringarnas totalintäkter har emellertid i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden.

I utredningen har man fäst uppmärksamhet vid följande saker:

  • Kontinuitetsprincipen i samband med skälighetsprincipen iakttogs på det stora hela och bolagen följde de principer för fördelning av tilläggsförmåner som de själva fastställt.
  • Bolagen hade beaktat skäligheten mellan kundernas olika försäkringar i enlighet med skälighetsprincipen.
  • Kvaliteten på bolagens information om skälighetsprincipen och hur den följs varierade, men den var emellertid på godtagbar nivå i alla bolagen.
  • Det gavs emellertid inte tillräckligt med information om hur överskottet fördelats mellan försäkringstagarna och ägarna. Finansinspektionen kommer nästa år att fästa särskild uppmärksamhet vid bedömningen av denna fråga.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten i nivån på kundernas tilläggsförmåner. Målen för skälighetsprincipen fastställs med utgångspunkt i bestämmelserna i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen samlar årligen in försäkringsstatistik från livförsäkringsbolagen. Statistiken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelning av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser och utredningarna om uppfyllelsen av dessa mål.

Ett sammandrag på svenska ingår.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 09 183 5517 eller jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Bilagor (på finska)