Webbnyheter 24.8.2016 – 8/2016

Noterade bolag förväntas ge information om påverkningar av den nya standarden för intäktredovisning i de finansiella rapporterna 2016

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har den 20 juli 2016 gett ut ett ställningstagande riktat till noterade bolag samt deras revisorer gällande implementeringen av IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. ESMA förväntar att revisionskommittéerna följer upp standardens implementeringsprocess. Syftet med ställningstagandet är att uppmuntra europeiska noterade bolag till en likvärdig och högklassig implementering av den nya standarden samt att ge transparent information om standardens påverkningar.

Den nya standarden träder i kraft den 1 januari 2018. På grund av att intäkterna är en betydelsefull post i de finansiella rapporterna, bör användare redan före detta kunna bedöma implementeringens eventuella påverkningar. Enligt ESMAs ställningstagande bör bolagen lämna såväl kvalitativa som kvantitativa upplysningar så tidigt som möjligt, det vill säga redan i årsredovisningen 2016 samt i delårsrapporterna 2017. Ställningstagandet innehåller exempel på vad bra upplysningar kan vara. Upplysningarna bör öka i samband med implementeringsprocessen.

Finansinspektionen skickade i juli 2016 ut en förfrågning gällande noterade bolags implementering av den nya standarden. Detta för att uppskatta bolagens förberedelser och uppmuntra till en högklassig implementering i Finland. Finansinspektionen berättar om förfrågningens resultat i slutet av året.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Laura Heinola, redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5354
  • Riitta Pelkonen, redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5420

Bilaga

Den motsvarande webbnyheten på finska publicerades den 19 augusti 2016.