Webbnyheter 18.10.2015 – 15/2015

ECB publicerar i november resultaten av den samlade bedömningen av 9 banker, inklusive finska Kommunfinans

Europeiska centralbanken ECB ger ut resultaten av den samlade bedömningen av nio banker i november. I Finland omfattade den samlade bedömningen Kommunfinans, som är Finlands tredje största kreditinstitutet mätt enligt balansräkningen.

ECB inledde den samlade bedömningen på våren, och bedömningen består av en översyn av tillgångarnas kvalitet och ett stresstest. Metoderna var desamma som i fjol. Om den samlade bedömningen redovisas både ett totalt resultat och ett resultat på institutnivå.

Den samlade bedömningen gäller sådana nya kreditinstitut som överstiger tröskelvärdena för att ställas under ECB:s direkta tillsyn. Fem av de deltagande kreditinstituten betecknades som betydande institut redan vid den föregående bedömningen. De återstående fyra kreditinstituten deltar i bedömningen därför att det är möjligt att de kommer att betecknas som betydande institut före januari 2016.

Banker verksamma i ett medlemsland som deltar i euroområdets gemensamma banktillsyn betraktas som betydande institut om det totala värdet av bankens tillgångar överstiger 30 miljarder euro eller 20 % av medlemsstatens BNP eller om banken utgör en av tre systemviktiga banker i medlemsstaten. Balansräkningen för Kommunfinans översteg 30 miljarder euro vid slutet av 2014.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jyri Helenius, telefon 010 831 53 12
  • byråchef Tommi Orpana, telefon 010 831 52 62

Se också