Webbnyheter 15.3.2013 – 2/2013

Rapport om IFRS-tillsynen 2012: Tillräcklig information om bolagets finansiella ställning i ett osäkert marknadsläge som mål

Eurokrisen och bolagens försvagade ekonomiska omvärld avspeglades i IFRS-tillsynen. Inom IFRS-tillsynen av de börsnoterade bolagen 2012 fästes mer uppmärksamhet vid bolagens finansiella ställning. Av denna orsak fokuserades tillsynen på finansiella instrument, nedskrivningsprövning av goodwill och upplysningar om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Ett nytt fokusområde inom IFRS-tillsynen utöver dessa var upplysningar om närstående gällande nyckelpersoner i ledande ställning1). Finansinspektionens utredning visade att det finns rum för förbättringar i upplysningarna och att de bristfälliga rapporterna gjorde det svårt att jämföra nyckelpersonernas kompensationer mellan olika bolag.

Vid sidan av tillsynsarbetet utvecklades även rutinerna för IFRS-tillsyn. Bland annat tillgången till information om tillsynen för bolagsstyrelsernas revisionsutskott förbättrades genom att sända dem brev om inledande och avslutande av tillsyn i samband med en övergripande genomgång av årsredovisningen. Målet med de nya rutinerna för tillsyn är att främja interaktionen mellan Finansinspektionen och de olika parterna som deltar i den finansiella rapporteringen, till exempel revisionsutskotten, revisorerna och revisionstillsynen, i syfte att göra tillsynen effektivare.

Det europeiska tillsynssamarbetet inverkar även i allt högre grad på IFRS-tillsynen. I slutet av 2012 tog Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) i bruk ett nytt arbetssätt enligt vilket redovisningstillsynsmyndigheterna tillsammans beslutar om de prioriterade områdena för följande år.

ESMA kräver att de nationella tillsynsmyndigheterna lämnar en rapport om IFRS-verksamheten föregående år. Länkar till IFRS-tillsynens informationsmaterial 2012 har fogats till rapporten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, telefon 010 831 5383
  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5355

Bilaga

Rapporten om IFRS-tillsynen 2012 har utkommit på svenska den 11 april 2013.

1) Upplysningar om närstående gällande nyckelpersoner i ledande ställning omfattar ersättningar som bolaget har betalat till nyckelpersonerna samt transaktioner mellan nyckelpersonerna och bolaget.