Tillsynsmeddelande 21.3.2024 – 15/2024

Tydliga brister i hanteringen av insolvensrisker inom kreditgivningen och i aktörernas avtalsvillkor

Företag som beviljar konsumentkrediter började omfattas av Finansinspektionens tillsyn den 1 juli 2023 då lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare trädde i kraft. Samtidigt infördes även en ny bestämmelse om hantering av insolvensrisker vid konsumentkreditgivning.

Finansinspektionen inledde på hösten 2023 en utredning i de nya företagen under tillsyn i syfte att bedöma hur väl aktörerna uppfyller förutsättningarna för registrering, förfarandena som gäller kundskydd och följer skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Utöver den genomförde Finansinspektionen även en tematisk bedömning om hanteringen av insolvensrisker hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland.

I det här tillsynsmeddelandet redogörs för resultaten av den tematiska bedömningen om hanteringen av insolvensrisker hos de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland och av utredningen om företagens rutiner. I bedömningarna utreddes hur väl rutinerna hos de kreditgivare som var föremål för utredningarna motsvarar kraven i bestämmelserna om hantering av insolvensrisker samt innehållet i avtalsvillkoren och processen för behandling av kundklagomål hos de nya företagen under tillsyn. Resultatet av utredningarna som gäller uppfyllandet av förutsättningarna för registrering och iakttagandet av skyldigheterna enligt penningtvättslagen publiceras senare.

Hantering av insolvensrisker

Mellan de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland observerades betydande skillnader i hur de hanterar insolvensrisker. Det observerades betydande brister hos gränsöverskridande kreditinstitut och filialer, och till och med allvarliga brister hos vissa av de kreditgivare som överfördes under Finansinspektionens tillsyn vad gäller kreditgivningsrutinerna. Brister observerades också hos finska kreditinstitut. De största bristerna anslöt sig till beviljandet av krediter till sådana konsumenter som har en oskäligt hög insolvensrisk samt till kreditgivarnas system för riskklassificering, med vilka de tillförlitligt kan följa och bedöma insolvensrisker vid konsumentkreditgivning.

I den tematiska bedömningen observerades följande brister:

 • Kreditriskmodellen som används i kreditbesluten har inte en tillräcklig riskdifferentiering1
 • Krediter har beviljas till konsumenter som har en oskäligt hög insolvensrisk1
 • Aktören har inte ett system för riskklassificering för uppföljning av insolvensrisker
 • Grunderna för kreditgivning förvaras inte tillräckligt länge
 • Maximiräntan överstiger maximiräntetiden
 • Kreditriskmodellen i ansökningsskedet följs inte upp i tillräcklig grad
 • Aktören uppskattar inte kreditsökandens inkomster och andra ekonomiska förhållanden tillräckligt när kredit beviljas
 • Aktören klarar inte av att producera begärda rapporter om de riskklassificerigar som den inlett.

I den tematiska bedömningen gjordes även följande observationer:

 • I kreditriskmodellen används diskriminerande variabler
 • Andelen kreditförluster och/eller krediter som förfallit till betalning i kreditstocken är betydande
 • Betalningsanmärkningar granskas inte innan ett kreditbeslut fattas.

Avtalsvillkor och behandlingen av kundklagomål

I bedömningen av svaren om rutinerna låg fokus på gruppen av nya företag under tillsyn som aktivt beviljar nya konsumentkrediter och inte enbart förvaltar tidigare beviljade krediter (kreditstocken). Enligt de uppgifter som Finansinspektionen fått finns det 20 aktiva aktörer.

Vid översynen av avtalsvillkoren observerades att det finns en del brister i aktörernas avtalsvillkor vad gäller de individuellt avtalade villkoren om kreditens pris. I de allmänna villkoren redogörs väl för att konsumenten och kreditgivaren har lagstadgade rättigheter, men det finns brister då det gäller förutsättningarna för att använda rättigheterna och i detaljerna om följderna. I vissa fall är de viktigaste avtalsvillkoren fördelade på flera dokument och således svåra att hitta.

Enligt en preliminär bedömning framgår det av avtalsvillkoren att alla aktörer inte följer all tvingande lagstiftning om konsumentkreditgivning i sina avtalsvillkor.

Utifrån bedömningen var beskrivningarna av processerna för hantering av kundklagomål tillräcklig informativa, och det observerades inga betydande brister vad gäller dem.

Finansinspektionens åtgärder

Observationerna används både vad gäller hanteringen av insolvensrisker och rutinerna som grund för inriktningen av tillsynen. Finansinspektionen förutsätter att aktörerna korrigerar de brister som observerats i bedömningarna. Insamlad information används även vid planeringen av den regelbundna rapporteringen som är nödvändig med tanke på bedömningen av tillsynsobjektens insolvensrisk samt i beredningen av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beviljandet av konsumentkrediter.

Närmare upplysningar lämnas av

Hantering av insolvensrisker

 • Torsten Groschup, ledande specialist, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Marknadsuppförande

 • Timiikka Tommiska, jurist, telefon 09 183 5578 eller timiikka.tommiska(at)fiva.fi

 

1 Krediterna i bedömningen har beviljats innan de nya bestämmelserna om hantering av insolvensrisker trädde i kraft den 1 juli 2023 (186/2023 och 610/2014).