Tillsynsmeddelande 13.2.2024 – 7/2024

EBA begär kommentarer om riktlinjerna om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (inkl. kryptotillgångar) (The Travel Rule Guidelines) – remisstiden löper ut den 26 februari 2024

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 24 november 2023 en begäran om utlåtande om riktlinjerna som gäller förhindrande av missbruk av överföringar av medel och vissa kryptotillgångar för penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA/CP/2023/35).

I riktlinjerna preciseras vilka åtgärder som

  • betaltjänstleverantörer
  • betaltjänstleverantörer som fungerar som förmedlare
  • leverantörer av kryptotillgångstjänster
  • leverantörer av kryptotillgångstjänster som fungerar som förmedlare

ska beakta för att upptäcka huruvida uppgifter som åtföljer överföringar av medel eller kryptotillgångar saknas eller är ofullständiga.

Riktlinjerna är avsedda att träda i kraft den 30 december 2024 samtidigt som den nya förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel träder i kraft. Den nya förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ersätter förordningen om information om betalaren som gällt sedan 2015.

Utkast till riktlinjer och remisstid

Utkastet till riktlinjer kan läsas i EBAs webbtjänst, där det finns noggrannare anvisningar för inlämnande av kommentarer. Remisstiden går ut den 26 februari 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi