Tillsynsmeddelande 27.5.2024 – 37/2024

EBA begär kommentarer om riktlinjerna för exponeringar mot förvärv, exploatering eller byggnation avseende bostadsfastigheter (ADC) enligt schablonmetoden för kreditrisk (Guidelines on ADC exposures to residential property under CRR) senast den 19.8.2024

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 17 maj 2024 en begäran om utlåtande om riktlinjerna som gäller exponeringar mot förvärv, exploatering eller byggnation avseende bostadsfastigheter (ADC) enligt schablonmetoden för kreditrisk (EBA/CP/2024/12).

I riktlinjerna fastställs kreditriskreducerande villkor, med vilkas hjälp instituten kan fastställa en riskvikt på 100 % i stället för 150 % för ADC-exponeringar avseende bostadsfastigheter.

I riktlinjerna behandlas dessutom särdragen hos lån för social bostadsproduktion och lån till ideella föreningar.

Utkast till riktlinjer och remisstid

Utkastet till riktlinjer kan läsas i EBA:s webbtjänst, där det finns noggrannare anvisningar för inlämnande av kommentarer. Remisstiden går ut den 19 augusti 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande specialist, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi