Tillsynsmeddelande 18.4.2024 – 25/2024

Datainsamling om kritiska ICT-tjänsteleverantörer

Europeiska parlamentets och rådet förordning (EU) 2022/2554 om den digitala motståndskraften i den finansiella sektorn (Digital Operational Resiliency Act – DORA) trädde i kraft den 17 januari 2023 och kommer att tillämpas från den 17 januari 2025. DORA medför företag under tillsyn krav på att upprätthålla uppgifter om utlagd ICT-verksamhet i ett formbundet register och rapportera uppgifterna till tillsynsmyndigheten.

Som en del av förberedelserna inför DORA ordnar de europeiska finansmarknadsmyndigheterna (EBA, Esma och Eiopa) en övning i datainsamling1 om ICT-tjänsteleverantörer inom den finansiella sektorn. Övningen är frivillig och dess syfte är att hjälpa företag under tillsyn att skapa nödvändiga utläggningsregister, samla in data (ESAs’ final draft Implementing Standards on the registers of information2 och rapportera informationen till tillsynsmyndigheten som förmedlar den vidare till ett centraliserat register.

Att delta i övningen stöder företag under tillsyn i att

  1. bygga upp ett register över utläggningar så att det så väl som möjligt motsvarar det slutliga rapporteringsformatet
  2. testa rapporteringsprocesserna
  3. kvalitetssäkra data samt
  4. förbättra kvaliteten i interna processer och informationsinnehållet.

De europeiska finansmarknadsmyndigheterna ger respons på datakvaliteten till deltagarna, återlämnar behandlade filer från utläggningsregistren, organiserar workshoppar och svarar på vanliga frågor.

Hur går vi framåt?

Datainsamlingsövningen beräknas starta i maj 2024 och deltagarna förväntas lämna uppgifterna under tidsperioden 1.6–30.8.2024 till Finansinspektionen som förmedlar informationen vidare till ett centraliserat register.

Företag under tillsyn som deltar i övningen ombeds anmäla sig till Isto Aho på Finansinspektionen.

Workshop

De europeiska finansmarknadsmyndigheterna ger närmare information om övningen i en workshop som ordnas som ett distansmöte den 30 april 2024. Intresserade ombeds anmäla sig3 till workshoppen senast den 25 april 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Övningens kontaktperson är Isto Aho, senior specialist, tfn +358 9 183 5501 eller isto.aho(at)fiva.fi