Tillsynsmeddelande 28.3.2023 – 21/2023

Utrikesministeriets ställningstagande om sanktionernas tillämplighet på bostadsbolag, i vilka Ryska federationen är en av delägarna

Finansinspektionen rekommenderar sina företag under tillsyn att beakta den tolkningsanvisning som utrikesministeriet publicerade den 17 februari 2023 om tillämpligheten av Europeiska unionens sanktioner i situationer där Ryska federationen är delägare i ett bostadsbolag.

I Finland är utrikesministeriet den behöriga myndigheten då det gäller Europeiska unionens sanktioner. Enligt utrikesministeriets bedömning är sanktionerna inte tillämpliga på bostadsbolag där Ryska federationen är en av delägarna, eftersom Ryska federationen, Rysslands ambassad och Rysslands konsulat i Finland inte är föremål för EU:s sanktioner som riktar sig mot personer och sammanslutningar i Ryssland enligt rådets förordning (EU) nr 269/2014 (konsoliderad version 16.12.2022). Enligt utrikesministeriets tolkning är det förbud att bevilja lån som avses i artikel 5 a stycke 2 i rådets förordning nr 833/2014 inte tillämpligt vad gäller s.k. sektorspecifika sanktioner ((EU) nr 833/2014 (konsoliderad version 17.12.2022)) som riktar sig mot Ryska federationen, om det är fråga om ett bostadsbolag med flera lägenheter, där Ryska federationen innehar aktier som ger rätt att besitta vissa lägenheter, men inte aktiemajoritet. Enligt utrikesministeriet medför artikel 5 a stycke 2 i ovan nämnda fall således inte ett hinder för att bevilja lån till ett finländskt bostads­bolag, i vilket Ryska federationen är delägare.

Utrikesministeriet påpekar emellertid att bostadsbolagets ägarunderlag ska ses över från fall till fall i syfte att utvärdera huruvida ett lån som beviljas ett bostadsbolag eventuellt omfattas av det förbud mot att bevilja lån som avses i artikel 5 a stycke 2 i rådets förordning (EU) nr 833/2014. Vid bedömningen av bostadsbolagets ägarunderlag ska det fästas uppmärksamhet vid hur stor ägarandel eller på annat sätt erhållet bestämmande inflytande den aktör har som avses i artikel 5 a stycke 1. Om de aktuella aktörerna skulle inneha en aktiemajoritet av bostadsbolagets aktier eller ett bestämmande inflytande som uppnåtts på annat sätt i bostadsbolaget, ska ärendet begrundas separat, konstaterar utrikesministeriet.

Finansinspektionen rekommenderar att företagen under tillsyn beaktar utrikesministeriets tolknings­anvisning och bedömer huruvida tolkningsanvisningen medför ett behov av att uppdatera förfarandena.

Närmare upplysningar lämnas av

Anssi Leisio, riskexpert, tfn 09 183 5524