Tillsynsmeddelande 11.9.2023 – 49/2023

Tematisk bedömning om tillgången till banktjänster för utlänningar som flyttar till Finland

Finansinspektionen har under innevarande år utrett bankernas förfaran­den vid tillhandahållandet av banktjänster för olika grupper av utlän­ningar som flyttar till Finland.

Utredningen begränsades att gälla de tjänster som definieras som grundläggande banktjänster enligt kreditinstitutslagen. Banker som tillhandahåller betaltjänster har en lagstadgad skyldighet att på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt tillhandahålla betaltjänster för alla konsumenter som lagligen är bosatta i en EES-stat.

Slutledningar av den tematiska bedömningen 

Som en viktig slutledning på grundval av bankernas utredningar kons­taterar Finansinspektionen att personer som flyttar från utlandet till Finland i huvudsak har möjlighet att få ett betalkonto med grund­läg­gande funktioner och därtill hörande minimitjänster i den omfattning som regleras i kreditinstitutslagen. De grundläggande banktjänsterna som tillhandahålls kunderna verkar åtminstone inte heller i någon omfattande grad innehålla lagstridiga eller annars obefogade begräns­ningar.

Mellan de utredningar om tillhandahållande av banktjänster som bankerna lämnat in och de utländska kundernas upplevelser av till­gången till banktjänster som kommit till Finansinspektionens känne­dom finns det emellertid skillnader som den gjorda utredningen inte till alla delar förklarar.

Enligt Finansinspektionens bedömning kan de problem som kunderna upplever bl.a. bero på de långa väntetiderna för att få ärendena skötta på kontoret eller oklarheter i anslutning till det samt på en svag kommu­nikation om hurdan dokumentation banken kräver för att öppna bank­tjänster. 

Tolkningar och rekommendationer för bankerna

I samband med utredningen observerade Finansinspektionen även faktorer som bör korrigeras eller förbättras i bankernas förfaranden.

För att trygga tillgången till grundläggande banktjänster och en smidig skötsel av ärenden uppmanar Finansinspektionen bankerna att i sin verksamhet beakta bland annat följande faktorer:

Tidpunkten för när banken börjar tillhandahålla tjänster

Som sin tolkning konstaterar Finansinspektionen att definitionen på en kund som lagligen är bosatt i en EES-stat uppfylls, och att bankerna är skyldiga att tillhandahålla grundläggande banktjänster för kunden redan innan tillståndsärendet har avgjorts i situationer där den person som ansöker om asyl, tillfälligt skydd eller annat uppehållstillstånd bor i Finland berättigad av den pågående ansökningsprocessen.

En finsk personbeteckning kan inte vara en förutsättning för att få grundläggande banktjänster

Finansinspektionen konstaterar i sin tolkning att bankerna inte kan förutsätta en finsk personbeteckning för att öppna banktjänster. Ett undantag från denna huvudregel utgör beviljandet av ett verktyg för stark elektronisk autentisering åt kunden.

Uppgifterna om kundkontroll ska vara skäliga och stå i rätt proposition till risken

Finansinspektionen rekommenderar att bankerna inte förutsätter inhäm­tande av omfattande uppgifter om kundkontroll, så att kunden inte ogrundat vägras möjlighet att använda grundläggande banktjänster.  

Bankerna ska se till att både kundanvisningarna och de interna anvis­ningarna är tillgängliga och täckande 

Finansinspektionen rekommenderar att bankerna ger information om grundläggande banktjänster och om hur man ansöker om tjänsterna i alla sina kundservicekanaler och därtill alltid även på bankens webb­plats.

Bankerna ska även se till att de interna anvisningarna och utbildningen av personalen om de grundläggande banktjänsterna är tillräckligt täckande och begripliga.

Tillgången till personlig kundservice inom en skälig tid ska tryggas och ansökningarnas behandlingstider ska följas upp

Finansinspektionen uppmanar bankerna att trygga tillgången till person­lig kundservice inom en skälig tid för alla som behöver det. Den lag­stadgade maximitiden på 10 dagar för behandlingen av en ansökan om grundläggande banktjänster i syfte göra tillgången till banktjänster smidig förlorar sin betydelse, om kunden inte kan lämna in en ansökan inom en skälig tid.

Finansinspektionen rekommenderar att alla banker systematiskt och regelbundet följer upp och för statistik över behandlingstiderna för ansökningar om grundläggande banktjänster. Bankerna kan själva bestämma vilka uppföljningsmetoder de använder.

Finansinspektionens fortsatta åtgärder

Finansinspektionen följer tillgången på grundläggande banktjänster i sin fortlöpande tillsyn.

I sin tillsynsverksamhet kommer Finansinspektionen att följa upp huru­vida tillsynsobjekten har behöriga förfaranden för kundkontroll och på vilket sätt riskbundenheten fullföljs i det praktiska metoderna för kund­kontroll.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Anu Kettunen, senior jurist, anu.kettunen(at)fiva.fi

Bilaga