Tillsynsmeddelande 8.6.2023 – 37/2023

Tematisk bedömning om hur väl regleringen om försäkringsdistribution följs

Finansinspektionen har gjort en tematisk bedömning, vars mål var att få en överblick av hur väl den omfattande regleringen om försäkringsdistri­bution som trädde i kraft år 2018 följs och tillämpas i försäkrings­bola­gen. Regleringen ingår i huvudsak i lagen om försäkringsdistribution (234/2018) och delvis i ändringarna av lagen om försäkringsavtal (534/1994). I regleringshelheten ingår även kommissionens delegerade förordningar och SHM:s förordning. Finansinspektionen strävar efter att bedöma på vilket sätt försäkringsbolagen har beaktat denna reglerings­helhet i sina interna anvisningar och processer.

Den tematiska bedömningen gällde följande ämnesområden:

  • försäkringsbolagens produkthanteringssystem
  • personalens goda vandel och yrkeskompetens i försäkringsbolagen
  • försäkringsdistributörens verksamhet och prioritering av kundens intresse
  • anlitande av en registrerad försäkringsförmedlare
  • intressekonflikter (endast livförsäkringsbolagen)
  • hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas (endast livförsäkringsbolagen) och
  • standardiserat faktablad om skadeförsäkring.

Den tematiska bedömningen genomfördes som en skriftlig enkät som riktades till fyra livförsäkringsbolag och fyra skadeförsäkringsbolag. Bolaget ombads därtill skicka in interna anvisningar, processbeskriv­ningar och andra dokument om de ämnesområden som den tematiska bedömningen gäller samt exempel på dokument som påvisar att anvisningar och processer följs.

Den tematiska bedömningen genomfördes på grundval av erhållna skriftliga dokument. På så sätt framhäver bedömningen huruvida det upprättats anvisningar och processbeskrivningar för varje ämne.


Målet med regleringen om produkthanteringssystem

Genom regleringen om produkthanteringssystem strävar man efter att de försäkringsprodukter som finns på marknaden motsvarar behoven och egenskaperna hos kunderna på fastställd målmarknad, dvs. hos målgrupperna. Kundernas intresse ska beaktas i produkthanterings­systemet och i all verksamhet som gäller försäkringsdistribution.


Allmänna iakttagelser om tillämpningen av regleringen om försäkringsdistribution i försäkringsbolagen

Alla bolag hade upprättat riktlinjer, processer och anvisningar för produkthantering antingen på koncern- eller bolagsnivå, vilka hade godkänts av ledningen i varje bolag. Produkthanteringssystemet bedöms och utvecklas kontinuerligt, ofta varje år.

Samlingen med riktlinjer om produkthanteringssystemet utgörs typiskt av flera dokument, vilket kan göra det svårt att hantera helheten. Det finns skillnader mellan bolagen som beror på bolagets koncerntillhörig­het och/eller på affärslösningarna.

Även produktförändringar förutsätter en bedömning

Produkthanteringssystemen ska tillämpas på nya produkter och på betydande förändringar av befintliga produkter. Definitionen av nya produkter och produktförändringar varierade, särskilt definitionen av en betydande förändring.

Det är skäl att observera att de försäkringar som distribueras i huvudsak är gamla, dvs. de har börjat distribueras redan före oktober 2018, när lagstiftningen trädde i kraft. I fråga om dessa är det särskilt viktigt att observera en betydande förändring och processen i anslutning till den.

Kraven på personalens yrkeskompetens och goda vandel samt kraven på försäkringsdistribution

I lagen om försäkringsdistribution förutsätts att försäkringsbolagets anställda som deltar i försäkringsdistribution har god vandel och yrkes­kompetens. Bolagen har allmänt definierat sin personal som deltar i försäkringsdistribution till och med mer omfattande än vad som krävs i lagen och förutsätter att de har god vandel och yrkeskompetens. För­säk­ringsbolagen har begränsade möjligheter att bedöma sin personals goda vandel, men bolagen strävar efter att utreda god vandel genom att fråga sin personal om till exempel domar som ålagts dem.

Yrkeskompetensen säkerställs bland annat genom utbildning som bolagen erbjuder sin personal. Det förutsätts att personalen deltar i utbildningen och deltagandet följs upp på olika sätt i bolagen.

I lagen om försäkringsdistribution förutsätts att försäkringsbolagen i egenskap av försäkringsdistributörer handlar hederligt, opartiskt, professionellt och omsorgsfullt och på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. Detta krav har beaktats i bolagens anvisningar. 

Försäkringsbolagen får endast använda registrerade försäkringsförmed­lares tjänster i distributionen av försäkringar. Ett undantag utgör vissa sidoverksamma försäkringsförmedlare som inte behöver registrera sig. Sådan är till exempel vitvaruaffärer. Granskningen av registreringen ankommer typiskt på bolagens ombudsförvaltning. I sådana fall är det viktigt att identifiera sådan försäkringsdistribution som omfattas av regleringen.

Provisionsarrangemangen

Provisionsmodellerna har utvecklats i riktning mot att provision inte utbetalas för omfattande försäljning av en viss produkt, utan att provi­sionen grundar sig på flera faktorer och att även lönesättningen utgörs av flera delområden. Utvecklingen kan anses vara förenlig med målen i regleringen.

Som god praxis anses att bolaget regelbundet bedömer sina provisions­återbäringar med hänsyn till kundernas intresse och hanteringen av intressekonflikter.

Finansinspektionens rekommendationer

Nya försäkringsprodukter och betydande förändringar av produkter

I produkthanteringssystemet ska det med tydliga kriterier fastställas vad som är en ny försäkring och vad som är en betydande förändring av en befintlig försäkring till skillnad från en förändring som inte kräver att produkthanteringsförfarande tillämpas. Då det föreslagits ändringar av en produkt och man i bedömningen beslutat att det är fråga om en bety­dande förändring, lönar det sig även att dokumentera detta.

Det lönar sig även för bolagen att komplettera sina produkthanterings­system så att anvisningarna redogör för försäkringarnas egenskaper, risker, nytta och olägenheter, vilka ska beaktas när produkterna ses över.

Då det bedöms om en ändring i en befintlig försäkringsprodukt är bety­dande, ska förändringens effekter beaktas särskilt i förhållande till försäkringsbolagets kunder. Bedömningen av en betydande förändring ska inte begränsa sig enbart till nyttan och riskerna för försäkrings­bolaget, utan man ska även bedöma särskilt risker, nytta och olägen­heter för målgrupperna. En betydande förändring kan även medföra nytta för målgruppen.

Även förändringar i samhället eller miljön bör följas upp och vid behov ska det bedömas om de orsakar förändringar i kundernas behov och om det finns ett behov av att ändra försäkringsprodukten.

Försäkringens målmarknad, dess risker och andra egenskaper

Med försäkringens målmarknad avses personer och andra försäkrings­tagare till vilka produkten är avsedd att distribueras, dvs. den framtida försäkringstagaren, inte den försäkrade (till exempel ett barn), om denna inte är försäkringstagare. Finansinspektionen rekommenderar att försäk­ringsbolagen ser över sina definitioner av målmarknad till denna del.

Målmarknaden för placeringsförsäkringar ska bedömas på grundval av den helhet som utgörs av det så kallade försäkringsskalet och de placeringsobjekt som anknyts till försäkringen, dvs. på försäkrings­avtals­nivå, och inte till exempel enbart vad gäller placeringsobjekten.

Då det gäller enskilda målmarknader finns det skäl att precisera indivi­dualiseringen av betydande risker så att det av anvisningarna framgår hurdana risker som bedöms i fråga om olika målmarknader och så att alla betydande risker beaktas i processen.

Produkttestning

Finansinspektionen konstaterar i sina iakttagelser att produktutveckling och produkttestning delvis är överlappande och att resultaten inte kan särskiljas. Det upprättas inte nödvändigtvis något enskilt dokument som påvisar testningen särskilt inom skadeförsäkring. Produkten har inte heller alltid testats, utan ibland har det endast bedömts om det finns ett behov av testning. I vissa fall nämns det ingenting om produkttestning i dokumenteringen av godkännandeprocessen, t.ex. i compliance officers utlåtande eller i förslaget till ibruktagning, fastän produkt­test­ning utgör en del av policydokumentet för produkthantering.

Det skulle vara bra att öka testningens transparens inom hela produkt­hanteringsprocessen och att bättre än hittills redogöra för användningen av testning eller varför man avstått från testning jämte motiveringar samt för testresultaten och hur man beaktar dem i godkännandeskedet. En bra praxis skulle vara att testa produkten i sin helhet innan den släpps ut på marknaden, fastän man gjort flera deltestningar under produkthanteringsprocessen.

Finansinspektionen anser att bolagen även bör göra andra scenario­analyser av placeringsförsäkringarna och deras investeringsobjekt än scenarioanalyser enligt Priips-regleringen1, eftersom deras syfte inte kan anses vara densamma som syftet med regleringen om försäkrings­distribution.

De anställdas goda vandel

Som god praxis anses att försäkringsbolaget med jämna intervall ser över om de anställda som deltar i försäkringsdistributionen uppfyller kraven på god vandel.

Anlitande av ombud

Det lönar sig för bolagen att se över behovet att upprätta särskilda anvisningar för anlitande av ombud. Bolagen bör innan de ingår ett avtal med ett ombud försäkra sig om att den tilltänkta ombudsverksamheten är sådan ombudsverksamhet som avses i lagen och huruvida den uppfyller förutsättningarna i lagen.

Distributionsplan

Det lönar sig också för bolagen att se över sin dokumentation och att säkerställa att det för försäkringsprodukten fastställts tillräckligt detal­jerade och lämpliga distributionsplaner.


Sammanfattning                

Som helhet bedömt har bolagen täckande anvisningar och process­beskrivningar. På grund av den tematiska bedömningens natur har Finansinspektionen inte kunnat bedöma hur väl anvisningarna och processerna följs i praktiken. Hur väl anvisningarna beaktas i det praktiska tillämpningsarbetet samt om de rekommendationer som ges i den tematiska bedömningen tagits i bruk bedöms senare i samband med den fortlöpande tillsynen, och Finansinspektionen ger i detta skede inte någon bolagsspecifik återkoppling.


Närmare upplysningar lämnas av

Päivi Turunen, senior övervakare, tfn 09183 5557, paivi.turunen(at)fiva.fi1EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter).