Tillsynsmeddelande 14.8.2023 – 46/2023

Tematisk bedömning om aktuariefunktionernas rapporter i livförsäkringsbolagen 2021 – rapporterna bör stöda styrelsearbetet bättre än för närvarande

I sin tematiska bedömning konstaterar Finansinspektionen att kvaliteten på aktuarie­rapporterna och de ansvariga matematikernas utredningar enligt försäkringsbolags­lagen varierade i livförsäkringsbolagen. Den största bristen enligt Finansinspektionen är rapporternas ringa användningsvärde med tanke på ledningen av bolaget. Finans­inspektionen har gett bolaget flera rekommendationer om aktuarierapporternas innehåll och hur rapporterna ska behandlas.

Aktuariefunktionens viktigaste lagstadgade uppgift är att säkerställa att ansvarsskulden är korrekt. Om försäkringstekniska avsättningar är felaktigt beräknad, avspeglar sig detta även på sol­vens­kravet och på bolagets kapitalbas. För att göra försäkringsbolagets ledning medveten om de viktigaste frågorna i anslutning till försäkringstekniska avsättningar och också ansvarsskulden, ska aktuarie­funktionen enligt regleringen minst en gång om året ge styrelsen en rapport om

  • de uppgifter som den har utfört och resultaten av dessa

  • eventuella brister      

  • rekommendationer för att avhjälpa bristerna.

På motsvarande sätt ska riskhanteringsfunktionen minst en gång om året göra en risk- och solvensbedömning.

Därtill ska de ansvariga försäkringsmatematikerna med tanke på riskhanteringen och placeringsverksamheten göra en utredning för bolagets styrelse om

  • de krav som ansvarsskuldens natur och avkastningskravet samt upprätthållandet av solvensen och likviditeten ställer
  • lämpligheten av bolagets försäkringstekniska riskhantering.

Den tematiska bedömningen gällde särskilt aktuariefunktionens rapporter, men i vissa bolag återfanns avsnitt som är typiska för bolagets aktuarierapport även i den ansvariga försäkringsmatematikerns utredning. I bedömningen beaktades till vissa delar även dessa utredningar.

Finansinspektionen framhäver att aktuarierapporten ska utgöra en del av dialogen mellan företagets styrelse och aktuariefunktion. För att uppfylla sin uppgift ska aktuarierapporten vara framsynt och öppen. Den tematiska bedömningen innehåller flera rekommendationer med vilka bolaget kan säkerställa en välfungerande dialog.

Finansinspektionens bedömning grundar sig på en bolagsspecifik analys, som bolagen får som en del av den fortlöpande tillsynen.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 09 183 5517 eller jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Bilaga

Tematisk bedömning om aktuariefunktionernas rapporter i livförsäkringsbolagen 2021 (på finska)