Tillsynsmeddelande 20.12.2023 – 70/2023

Föreskrifter och anvisningar 4/2023 om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut träder i kraft 1.3.2024

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar 4/2023 om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut.

Befogenheten att övervaka förfaranden som gäller iakttagandet av sanktioner är ny för Finansinspektionen, och det har inte tidigare publicerats föreskrifter och anvisningar på temat.

Innehåll

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förpliktande föreskrifter, tolkningar och rekommendationer om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut. Det meddelas föreskrifter och anvisningar i anslutning till ordnandet av verksamheten i företagen under tillsyn, riskbedömningen i anslutning till sanktioner samt kundkännedom, sanktionsscreening, frysning av tillgångar, tredjeländers sanktioner och rapportering. Saker som särskilt bör beaktas i föreskrifterna och anvisningarna är klarläggandet av roller och ansvar för att säkerställa att sanktionerna iakttas (4 kap.), kravet på riskbedömning i fråga om sanktioner (5 kap.), identifiering av kunder och deras förmånstagare (6 kap.), kraven på sanktionsscreening och frysning av tillgångar (7 och 8 kap.) samt rekommendationer i anslutning till tredjeländers sanktioner (10 kap.). Syftet är att säkerställa att företagen under tillsyn har effektiva åtgärder, förfaranden och intern kontroll för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut iakttas.

Till skillnad från det utkast som var ute på remiss ströks det kapitel i föreskrifterna och anvisningarna som behandlade bakgrundsutredningar om de anställda för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut iakttas.

Finansinspektionen har också fogat en ny tolkning till stycke 5 i kapitel 5, där det betonas att effektiva verksamhetsprinciper, förfaranden och intern kontroll ska vara proportionerliga i förhållande till de risker som identifierats i riskbedömningen. I enlighet med den är det möjligt för företaget under tillsyn att tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt när det beslutar hur det allokerar resurser för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut iakttas. Vid iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut kan man ändå inte tillämpa riskbaserad prövning.

Finansinspektionen har dessutom till föreskrifterna och anvisningar fogat en rekommendation om att eftersträva balans så att företagen under tillsyn å ena sidan har effektiva förfaranden för att hantera sanktionsrisker och så att deras förfaranden för att hantera sanktionsrisker å andra sidan inte leder till att kunders användning av tjänster förhindras grundlöst (avsnitt 4.3 stycke 26).

Föreskrifterna och anvisningarna har också preciserats och bland annat har de tillämpningsexempel som efterlystes i remissvaren tillfogats på flera ställen.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna gäller från och med den 1 mars 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

Anssi Leisio, senior specialist, anssi.leisio(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5524

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 4/2023: Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och nationella frysningsbeslut