Tillsynsmeddelande 19.6.2023 – 40/2023

Föreskrifter och anvisningar 3/2023: Registrering av vissa kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lånn

Det har stiftats en ny lag om registrering av vissa kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som gäller överföringen av tillsynen över konsumentkreditgivning från Regionförvaltningsverket i Södra Finland till Finansinspektionen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023. Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar i syfte att ge råd vid marknadsinträde och att effektivera registreringsprocessen.

I föreskrifterna och anvisningarna tas fasta på de faktorer som Finansinspektionen särskilt fäster uppmärk­samhet vid i tolkningen av de krav som föreskrivs i lagen då den bedömer huruvida den aktör som gjort registeranmälan uppfyller förutsättningarna i lagen på vissa beviljare av konsumentkrediter eller förmedlare av person-till-person-lån. Villkoren för registrering ska uppfyllas under hela verksamhetstiden.

I föreskrifterna och anvisningarna ges föreskrifter, anvisningar och rekommendationer om bland annat följande:

  • registeranmälans innehåll
  • kraven på lämplighet och tillförlitlighet
  • förvaring och hantering av kundmedel.

Finansinspektionen begärde yttranden om utkast till föreskrifter och anvisningar. Efter remissrundan gjordes det små förtydligande preciseringar i föreskrifterna och anvisningarna.

Föreskrifterna och anvisningarna börjar tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Angående föreskrifternas och anvisningarnas innehåll: Mirja Kaspianranta, senior övervakare, tfn 09 183 5569 eller mirja.kaspianranta(at)fiva.fi
  • Angående övertagandet av tillsynen: Timo Peltonen, ledande specialist, tfn 09 183 5551 eller timo.peltonen(a)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2023