Tillsynsmeddelande 10.3.2023 – 16/2023

Banker under Finansinspektionens direkta tillsyn som använder schablonmetoden har en del att rätta i införandet av den nya definitionen av fallissemang

Finansinspektionen genomförde vintern 2022–2023 en temabedömning om införandet av bestämmelserna om den nya definitionen av fallissemang (DoD) i de banker under Finansinspektionens direkta tillsyn som använder schablonmetoden vid beräkning av kapitaltäckningskravet.

Skillnader mellan bankerna kunde iakttas när det gäller iakttagandet av bestämmelserna om definitionen av fallissemang. De största bristerna fanns i klassificeringen av anståndsexponeringar och nödlidande exponeringar som fallerade, definitionen av förfallna fordringar samt beräkningen av minskade kreditförpliktelse vid framtvingade omförhandlingar.

I temabedömningen iakttogs följande brister:

Definitioner av förfallna fordringar

 • I definitionen av förfallna fordringar anses förutsättningen för fallissemang vara att en enskild betalning är förfallen sedan mer än 90 dagar.
 • Tröskelvärden för väsentlighet för förfallna kreditförpliktelser har inte fastställts i enlighet med de nivåer som bestämmelserna förutsätter.

Indikationer på osannolikhet för betalning och bedömning av dem (UTP)

 • Beräkning av nedskrivna exponeringar görs inte alls vid framtvingade omförhandlingar eller så används inte kundens ursprungliga effektiva ränta vid beräkningen.
 • Vid konstaterande av fallissemang används inte externa informationskällor.
 • Indikationerna på osannolikhet för betalning har inte definierats heltäckande inkl. framtvingade omförhandlingar
 • Endast betalning som varit förfallen sedan mer än 90 dagar har lett till klassificering som fallerande, dvs. fallissemang har inte konstaterats via indikationer på osannolikhet för betalning.

Definitioner av och kriterier för tillfrisknande

 • Prövotiden för tillfrisknande har inte fastställts utom vid framtvingade omförhandlingar.
 • Gäldenärens betalningsbeteende och ekonomiska situation under prövotiden och det faktiska tillfrisknandet har inte bedömts tillräckligt.
 • Tidpunkten då prövotiden för tillfrisknande börjar och dess längd samt kriterierna för tillfrisknande vid framtvingade omförhandlingar avviker från kraven i bestämmelserna.
 • Uppföljningen av effektiviteten i policyerna för tillfrisknande är bristfällig.

Dessutom iakttogs brister i:

 • reglerna för fallissemangsspridning
 • tidpunkten för bedömning av fallissemang
 • klassificeringen av anståndsexponeringar och nödlidande exponeringar som fallerade
 • konstaterandet av tekniska fallissemang
 • definitionerna av nödlidande och fallerande exponeringar och exponeringar i nedskrivningsfas 3 samt i skillnaderna mellan dem.

Finansinspektionen går igenom iakttagelserna med varje enskild bank och förutsätter att företagen under tillsyn rättar till de iakttagna bristerna. Dessutom följer Finansinspektionen hur åtgärderna framskrider i sin löpande tillsyn och i sina inspektioner.

Med temabedömning avses en enkät om ett tillsynstema som riktas till flera målföretag. Utifrån företagens svar utarbetas en bedömning av företagens tillvägagångssätt. Bedömningarna ger jämförbar och enhetlig information om flera målföretag på samma gång. Temabedömningarna ger också Finansinspektionen information om avvikelser som gäller enskilda målföretag och som eventuellt fungerar som impuls till kommande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
 • Mikael Jämsä, bankövervakare, tfn 09 183 5282 eller mikael.jamsa(at)fiva.fi