Tillsynsmeddelande 2.11.2022 – 48/2022

Processerna för värdering av placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas tillgångar är i huvudsak på tillbörlig nivå

Finansinspektionen gjorde under det första halvåret 2022 en tematisk bedömning om värderingen av placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas tillgångar. Den tematiska bedömningen var en del av den gemensamma tillsynsåtgärden som koordineras av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Den tematiska bedömningen visade att processerna för värderingen av fondernas tillgångar i huvudsak är på tillbörlig nivå, men att de fortfarande även behöver utvecklas.

Syftet med den tematiska bedömningen var att bedöma på vilket sätt de valda fondbolagen och förvaltarna av alternativa investeringsfonder följer föreskrifterna i anslutning till värderingen av tillgångarna i de fonder som omfattas av UCITS- och AIFM-regelverken. Föremål för bedömning var särskilt de tillgångsslag som kan ha en svagare likviditet. Målet med den tematiska bedömningen var att säkerställa att investeringarna värderas på ett tillförlitligt sätt i enlighet med regleringen både vid ett normalt och ett exceptionellt marknadsläge.

Finansinspektionen skickade en enkät till sex fondbolag och AIF-förvaltare (nedan bolagen) om värderingen av tillgångarna i de fonder som de förvaltar. Därtill granskade Finansinspektionen värderingen av i synnerhet företagslån med en låg kreditvärdighet. Den försvagade verksamhetsmiljön och de geopolitiska riskerna skapar oro på marknaden och på grund av det bör bolagen fästa särskild uppmärksamhet vid värderingen av fondens tillgångar och uppläggningen av den. 

Enligt Finansinspektionens iakttagelser var de största bristerna följande:

  • en del av bolagen beskrev inte metoderna för värderingen av fondens tillgångar per tillgångsslag i ett exceptionellt marknadsläge
  • en del av bolagen beskrev inte de sekundära värderingsmetoderna per tillgångsslag eller prissättningskällornas företrädesordning till alla delar i tillräcklig omfattning
  • ett bolag beskrev i sin värderingspolitik inte vilken instans som utför den dagliga värderingen och inte heller instansens uppgifter, skyldigheter och ansvar eller dess kompetens och oberoende.   

Finansinspektionens iakttagelser kräver åtgärder i sex bolag, vilka Finansinspektionen kommer att följa upp. Finansinspektionen förutsätter att också de övriga fondbolagen och AIF-förvaltarna behandlar de iakttagelser och synpunkter som Finansinspektionen lyfter fram i sitt tillsynsbrev samt vidtar nödvändiga åtgärder.

Finansinspektionen kommer att rapportera om sina iakttagelser och slutledningar till Esma som en del av dess tillsynsåtgärd. Esma kan senare meddela närmare riktlinjer i ärendet till fondbolagen eller till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska, marknadsövervakare, tfn 09 183 5023 eller anna.makipeska(at)fiva.fi
  • Jani Sivusalo, övervakare, tfn 09 183 5430 eller jani.sivusalo(at)fiva.fi

Bilaga

Tillsynsbrev: Tematisk bedömning om värdering av tillgångar i placeringsfonder och specialplaceringsfonder