Tillsynsmeddelande 23.2.2022 – 12/2022

Finansinspektionens direktions beslut om tillämpning av en lägsta riskviktsgräns för bostadslån i Sverige

Finansinspektionens direktion beslutade på sitt sammanträde den 22 februari 2022 med stöd av artikel 458 i EU:s kapitalkravsförordning (575/2013) att godkänna att den lägsta gräns på 25 % som den svenska Finansinspektionen beslutade om den 16 december 2021 och som trädde i kraft den 31 december 2021 för de genomsnittliga riskvikterna för bostadslån beviljade av kreditinstitut som tillämpar internmetoden också tillämpas på kreditinstitut som är registrerade i Finland. Den lägsta riskviktsgränsen tillämpas på enskilda kreditinstitut som har ett utestående belopp av bostadslån i Sverige på över 5 miljarder SEK.

Den svenska behöriga myndigheten, Finansinspektionen, fattade den 16 december 2021 beslut om att förlänga tillämpningen av en lägsta gräns på 25 % för de genomsnittliga riskvikterna för bostadslån beviljade av kreditinstitut som tillämpar internmetoden. Riskviktsgolvet fastställdes ursprungligen den 22 augusti 2018 och dess tillämpning förlängdes den 15 december 2020. Det senaste beslutet trädde i kraft den 31 december 2021 och gäller fram till den 30 december 2023.

Åtgärden baserar sig på artikel 458 i EU:s kapitalkravsförordning, som föreskriver att den behöriga myndigheten kan införa högre riskvikter för tillgångsprisbubblor i fastighetsbranschen för att förebygga makrotillsynsrisker i det finansiella systemet. Den lägsta riskviktsgränsen är institutsspecifik och gäller hushållens exponeringar med säkerhet i fastighet i Sverige.

Närmare upplysningar lämnas av

Peik Granlund, ledande makrostabilitetsexpert, tfn 09 183 5236 eller peik.granlund(at)fiva.fi

Bilaga

Direktionens beslut 22.2.2022