Tillsynsmeddelande 18.2.2022 – 11/2022

Finansinspektionen begär utlåtanden om föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism – remisstiden går ut 31.3.2022

Finansinspektionen har utarbetat föreskrifter och anvisningar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och begär nu utlåtanden om dem.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn tolkningar och rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att instruera företagen under tillsyn att utifrån en riskbaserad bedömning vidta proportionella åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism till de delar som lagstiftningen inte erbjuder tillräckliga anvisningar. Strävan är dessutom att förenhetliga och effektivisera tillämpningen av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Genom de föreskrifter och anvisningar som är föremål för begäran om utlåtande kommer Finansinspektionens standard 2.4 Kundkännedom – åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens ställningstaganden om uppgifter för kundkännedom och bankernas förfaranden (3/2016) och om förenklade åtgärder för kundkontroll vad gäller väglag och delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden (27/2020) att upphävas.

De som ger utlåtande ombes fästa uppmärksamhet på att när föreskrifterna och anvisningarna utarbetats har strävan varit att beakta de ändringar som föreslagits i regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen (RP 236/2021). De nya lagbestämmelser och textändringar som föreslås i regeringens proposition har framhävts i texten för att klarlägga när det är fråga om något som föreslås i regeringens proposition i stället för gällande lagstiftning.

Begäran om utlåtande har publicerats i tjänsten *Utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas via *Utlåtande.fi senast 31.3.2022.

Finansinspektionen ordnar också ett samråd om temat. Samrådet ordnas den 22 mars 2022 via fjärranslutning. Anmälan om deltagande i samrådet kan göras via bifogade länk senast den 18 mars 2022. Samrådet är på finska.

Länk till anmälan

De som deltar i samrådet kan på förhand skicka in frågor som de vill att ska behandlas under samrådet. Skicka in frågorna senast den 15 mars 2022 till adressen FivaDP-valvonta-assistentti(at)bof.fi.

Närmare upplysningar lämnas från och med den 21 februari 2022 av

  • Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi
  • Viivi Jantunen, riskexpert, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi


*Begäran om utlåtande har ändrats den 14.3.2022.