Tillsynsmeddelande 22.9.2022 – 45/2022

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2019 Tilläggspensionsanstalternas förvaltning

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2019 Tilläggspensionsanstalternas förvaltning. De viktigaste ändringarna har gjorts i kapitlen 4–13 och 15. Ändringarna träder i kraft den 30 september 2022.

Viktiga ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2019 Tilläggspensionsanstalternas förvaltning

Kapitel 4 Fastställande av stadgarna för en tilläggspensionsanstalt

Befogenheterna att meddela föreskrifter är nya. Finansinspektionen har tidigare gett ut tillsynsmeddelandena 44/2021 (1.10.2021) och 45/2018 (4.9.2018) om faststäl­landet av stadgar. Föreskrifterna och anvisningarna motsvarar i huvudsak de tidigare kraven på ansökan om stadgeändring som ges i meddelandena och de redogörelser och handlingar som ska fogas till ansökningarna. Föreskrifterna och anvisningarna motsvarar de föreskrifter och anvisningar om fastställande av stadgarna för pensions­stiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet, vilka trädde i kraft den 31 mars 2022 

Kapitel 5 Behörighetskrav för de som i praktiken ansvarar för verksamheten i tilläggspensionsanstalterna

De föreskrifter och anvisningar som tillämpas på tilläggspensionsanstalter med minst 100 försäkrade motsvarar till sitt innehåll i huvudsak de gällande föreskrifterna och anvisningarna. Regleringen har i tillämpliga delar förenhetligats med regleringen om lagstadgad verksamhet och kapitlets struktur har förtydligats. Nya är anvisningarna om de delområden som ska behandlas vid en eventuell introduktionsutbildning samt rekommendationerna om förfarandena vid bedömning av behörigheten.

Det särskilda kravet på styrelsens kollektiva ledningserfarenhet frångås. Genom ändringen förenhetligas föreskrifterna och anvisningarna i förhållande till andra pensionsanstalter. 

Ny reglering i kapitlet är underavsnittet 5.3 om behörigheten hos dem som i praktiken ansvarar för verksamheten i en liten tilläggspensionsanstalt (mindre än 100 försäk­rade), vilket i tillämpliga delar motsvarar bestämmelserna om en tilläggspensions­anstalt med minst 100 försäkrade. I regleringen av små tilläggspensionsanstalter har verksamhetens art och omfattning beaktats. I regleringen beaktas även att den nya lagstiftningen gör det möjligt för små tilläggspensionsanstalter att använda rådgivare för att komplettera avsaknaden av kompetens.

Ändringar som gäller en styrelseledamot och en ersättare samt verkställande direk­tören och ställföreträdaren för verkställande direktören ska i alla tilläggspensions­anstalter i fortsättningen meddelas två veckor innan personen tillträder sitt uppdrag på samma sätt som i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring. Ändringar som gäller förvaltningsrådet ska anmälas endast på begäran.

Kapitel 6 Intern kontroll

Föreskrifterna och anvisningarna motsvarar till innehållet i huvudsak de gällande föreskrifterna och anvisningarna för pensionsstiftelser och pensionskassor. Före­skrifterna och anvisningarna har även i tillämpliga delar förenhetligats så att de motsvarar föreskrifterna och anvisningarna för andra pensionsanstalter.

Kapitel 7 Uppläggning av riskhantering

Föreskrifterna och anvisningarna om riskhantering har i tillämpliga delar fören­he­tligats så att de motsvarar föreskrifterna och anvisningarna för lagstadgad verksam­het 11/2021 Förvaltningen i pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Den nya lagen innehåller många och detaljerade bestämmelser om riskhanteringen i stora tilläggspensions­anstalter (IORP-anstalter), och eftersom regleringen är täckande fanns det inget större behov av föreskrifter och anvisningar. För små tilläggspensionsanstalter gäller i regel samma paragrafer i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor som för anstalter som bedriver lagstadgad verksamhet. Regleringen förutsätter emellertid ingen separat riskhanteringsfunktion hos små aktörer.

Kapitel 8 Anlitande av samma person eller organisationsenhet för utförande av nyckelfunktioner som hos en arbetsgivare

De föreskrifter och anvisningar som tillämpas på en tilläggspensionsanstalt med minst 100 försäkrade och som gäller anlitande av samma person eller organisations­enhet för utförande av nyckelfunktioner som hos en arbetsgivare motsvarar tidigare reglering.

Kapitel 9 Behörigheten hos personer som utför nyckelfunktioner i en tilläggspensionsanstalt

De föreskrifter och anvisningar som tillämpas på tilläggspensionsanstalter med minst 100 försäkrade motsvarar till sitt innehåll i huvudsak de gällande föreskrifterna och anvisningarna. Rekommendationerna om förfarandena i anslutning till bedömningen av behörigheten är nya. Ändringar som gäller dem som utför nyckelfunktioner ska i fortsättningen meddelas två veckor innan personen tillträder sitt uppdrag. Kapitlets struktur har också förtydligats.

Kapitel 10 Anmälan till Finansinspektionen om utkontrakterade funktioner

I förteckningen över de funktioner som omfattas av anmälningsskyldigheten har väsentliga informationssystem med tanke på verksamheten strukits. I förteckningen över utlagda funktioner som inte behöver anmälas har personuppgiftsansvarig lagts till. Bland de utredningar som ska inlämnas till Finansinspektionen har utkontrak­terings­avtal och redogörelsen för förutsättningarna att säga upp ett utkontrak­teringsavtal strukits.

Kapitel 11 Återbetalning av övertäckning till delägarna och intern överföring

I kapitlet ges närmare föreskrifter om på vilket sätt värdet av tillgångar som ingår i täckningen i fråga om vissa tillgångsslag beräknas med avvikelse från deras verkliga värde vid uppskattningen av övertäckningen då övertäckningen återbetalas till delägarna. Befogenheterna att meddela föreskrifter är nya. Föreskriften motsvarar i huvudsak värdering till ett värde som avviker från det verkliga värdet enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning, vilken bedömts vara tillräckligt betryggande även i fortsättningen. 

Anvisningen om de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan om återbetalning av övertäckning till delägarna samt föreskriften om anmälan om intern överföring i en AB-pensionsanstalt och de utredningar som ska ges motsvarar i huvudsak tidigare föreskrifter, vilka emellertid kompletterats med vissa utredningar som behövs för utvärdering i ärendet.

I kapitlet ges även en rekommendation om intern överföring, enligt vilken maximi­beloppet av den övertäckning som kan överföras som en del av uppskattningen av övertäckningens varaktighet räknas på samma sätt som maximibeloppet för den övertäckning som kan återbetalas till delägarna, dvs. genom att iaktta en värdering till ett värde som avviker från det verkliga värdet. Till kapitlet har även fogats en rekommendation om att en tilläggspensionsanstalt som överför tillgångar från en avdelning som har hand om ett förmånsbaserat tilläggspensionsarrangemang till en avdelning som handhar ett premiebaserat tilläggspensionsarrangemang ska anmäla överföringen till Finansinspektionen.  

Kapitel 12 Uppläggning av investeringsverksamheten samt investeringsplan

Föreskrifterna och anvisningarna motsvarar i huvudsak de föreskrifter och anvisningar för pensionsstiftelser och pensionskassor som bedriver lagstadgad verksamhet, vilka trädde i kraft den 31 mars 2022.

Kapitel 13 Ansökan om överlåtelse av försäkringsbestånd

I kapitlet meddelas föreskrifter om ansökan om överlåtelse av försäkringsbestånd och om de redogörelser som ska bifogas till ansökan samt en anvisning om inläm­nandet av ansökan till Finansinspektionen. I föreskrifterna beaktas de uppgifter som ingår i planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet enligt lagen om tilläggspen­sions­stiftelser och tilläggspensionskassor samt möjligheten enligt lagen att med Finansinspek­tionens samtycke överföra försäkringsbeståndet senare än sex månader efter undertecknandet av planen. Därtill har den tidigare föreskriften om ansökan kompletterats med de tilläggsuppgifter som man allmänt varit tvungen att begära vid överlåtelse av försäkringsbestånd.

Kapitel 14 Antaganden för prognoser som ska användas för beräkning av tilläggspensionen  

Det har inte gjorts innehållsmässiga ändringar i kapitlet.                                                             

Kapitel 15 Anmälan till Finansinspektionen om antalet försäkrade och de bestämmelser som ska iakttas  

Det har inte gjorts innehållsmässiga ändringar i kapitlet. Övergångsbestämmelsen är inte längre nödvändig och den har strukits.

Föreskrifterna och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 30 september 2022.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Koponen, jurist, marja.koponen(at)fiva.fi

Bilaga

 Föreskrifter och anvisningar 1/2019: Tilläggspensionsanstalternas förvaltning