Tillsynsmeddelande 7.6.2021 – 25/2021

Värderingarna av fastighetsplaceringarna inom försäkringssektorn är i huvudsak uppdaterade – Finansinspektionen uppmanar emellertid aktörerna att fästa uppmärksamhet vid värderingen av kontorsfastigheter

Enligt Finansinspektionens temabedömning är fastighetsplaceringarnas verkliga värden i huvudsak på uppdaterad nivå inom försäkringssektorn. Fastighetstillgångarnas värde ökade med 5 procent under år 2020 och försäkringsaktörernas fastighetsplaceringar uppgick till sammanlagt 24,9 miljarder euro. Fastighetsmarknaden är fortsatt stabil och de affärsmässiga utmaningarna på grund av corona är tillsvidare små. Finansinspektionen uppmanar emellertid aktörerna att fästa uppmärksamhet vid värderingen av kontorsfastigheter särskilt i det fall då det finns risk för att det kassaflöde som fastigheterna genererar försvagas eller har försvagats.

Finansinspektionen bedömde hur uppdaterad värderingen av fastighetsplaceringarnas verkliga värde är i de privata och offentliga pensionsanstalterna samt i liv- och skadeförsäkringsbolagen, de värdejusteringar som gjorts under 2020 samt använda värderingsmetoder. Målet var även att reda ut den totala riskexponeringen som beror på fastighetsplaceringar inom försäkringssektorn.

Det viktigaste iakttagelserna i temabedömningen var:

  • Värderingen av tillsynsobjektens fastighetsplaceringar var i huvudsak uppdaterade vid utgången av 2020. Cirka 94 procent av placeringarna hade värderats under 2020.
  • Som helhet ökade fastighetstillgångarnas värde med cirka 5 procent 1 320 miljoner euro) under år 2020. Utvecklingen var positiv särskilt i fråga om värderingarna av bostäder, kontor samt produktionslokaler. En stor del av värdejusteringen kan förklaras med fastighetsutvecklingsprojekt och en ökning av investerat kapital.
  • De direkta placeringarna är koncentrerade till Finland och tillväxtcentra. Värderingen av placeringarna i huvudstadsregionen steg jämförelsevis mer än placeringarna i övriga Finland.
  • Den huvudsakliga värderingsmetoden var avkastningsvärdemetoden eller någon annan motsvarande värderingsmetod som bygger på kassaflöde.
  • Värderingarna har i huvudsak gjorts av utomstående värderare.
  • Värderingarna av fastigheter som är säkerhet för hypotekslån hade till 72 procent gjorts under 2020.

Enligt temabedömningen har fastighetsmarknaden varit stabil och de affärsmässiga utmaningarna på grund av corona verkar vara begränsade och hänföra sig särskilt till värderingen av hotellfastigheter och affärslokaler. En eventuell ökning av distansarbete verkar inte ha inverkat på kontorslokalernas värden.

Vid en granskning av värdeförändringar bör det beaktas att största delen av fastigheterna har värderats kassaflödesbaserat, vilket innebär att värderingarna är beroende av de nuvarande och förväntade kassaflödena och de diskonteringsfaktorer som hänför sig till dem. Om hyresnedsättningar eller avslutade hyresavtal däremot blir en realitet, skulle de i betydande grad inverka på värderingen. En annan värderingsmetod som använts är saluvärdesmetoden som beaktar realiserade salupriser för motsvarande fastigheter och snabbare reagerar på marknadsförändringar.

Finansinspektionen gör de enskilda tillsynsobjekten uppmärksamma på att fastighetsplaceringarnas marknadsvärden är uppdaterade och att regleringen om detta följs. Finansinspektionen rekommenderar tillsynsobjekten att fästa uppmärksamhet vid värderingen av kontorsfastigheter särskilt om det finns risk för att det kassaflöde som fastigheterna genererar försvagas eller har försvagats. Temabedömningen upprepas om utvecklingen på fastighetsmarknaden eller tillsynsiakttagelserna kräver det.

Närmare upplysningar lämnas av

Juhana Toiviainen, riskexpert, tfn 09 183 5289 eller juhana.toiviainen(at)fiva.fi

Bilaga

Temabedömning om fastighetsplaceringarna inom försäkringssektorn