Tillsynsmeddelande 30.9.2021 – 43/2021

Suppleanternas ansvar och deltagande i beslutsfattandet i försäkringsbolagens styrelser

Styrelsen för ett försäkringsbolag kan endast bestå av ordinarie ledamöter, eller så kan den även ha suppleanter. Försäkringsbolagen tillämpar båda sätten.

En styrelsesuppleant fungerar och är skyldig att fungera i stället för en ordinarie styrelseledamot i styrelsen endast då den ordinarie ledamoten tillfälligt eller bestående är förhindrad att sköta sin uppgift. I sådana fall har suppleanten samma rättigheter och skyldigheter som en styrelseledamot, och suppleantens deltagande i beslutsfattandet och ansvaret för besluten är entydigt.

Om en styrelsesuppleant deltar i styrelsemöten även utan att fungera i stället för en ordinarie ledamot, ska suppleantens ställning alltid bedömas från fall till fall utifrån förhållandena i anslutning till beslutsfattandet. En suppleant kan bli ansvarig för gjorda beslut om suppleanten fungerar som en ordinarie ledamot på styrelsemötet och använder sitt faktiska bestämmande inflytande i ärenden, t.ex. genom att via sin yttranderätt delta i beslutsfattandet eller i hur det slutliga beslutet formuleras.

Finansinspektionen övervakar styrelsens beslutsfattande och försäkringsbolagets övriga verksamhet bland annat genom att se över styrelsematerialen, vilket framhäver vikten av att informationen i protokollen är riktig.

Rekommendation

Finansinspektionen anser att det för att ledningssystemen ska vara entydiga och det ansvar som följer av beslutsfattandet och övervakningen av ansvariga ska vara ändamålsenligt att endast de ordinarie styrelseledamöterna deltar i styrelsen beslutsdiskussioner och att suppleanterna verkar i deras ställe när de är förhindrade.

Finansinspektionen rekommenderar

  • att styrelsesuppleanter deltar i styrelsemötet endast då de fungerar i stället för ordinarie ledamöter, eller
  • i det fallet att suppleanter deltar i styrelsemötet utan att fungera i stället för ordinarie medlemmar, att det förs protokoll över mötet, av vilket innehållet i suppleanternas anföranden och deras övriga deltagande i mötet klart framgår.

Rekommendationen gäller skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolag.

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, tfn 09 183 5252 eller kaisa.forsstrom(at)fiva.fi